Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4790/BGDĐT-KHCNMT về việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho Chợ Công nghệ trên mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo - EduTechmart do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4790/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Ngọc Hà
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4790/BGDĐT-KHCNMT
V/v Cung cấp thông tin, dữ liệu cho Chợ Công nghệ trên mạng của Bộ GD&ĐT - EduTechmart

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học và cao đẳng

 

Nhằm góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) của các trường đại học và cao đẳng phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của đất nước; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Bộ GD&ĐT triển khai nhiệm vụ thành lập Chợ Công nghệ trên mạng dành cho các trường đại học và cao đẳng.

Việc xây dựng và phát triển Chợ Công nghệ trên mạng của Bộ GD&ĐT (được gọi tắt là EduTechmart và có địa chỉ Website là: http://itmart.moet.gov.vn) là một giải pháp hỗ trợ cho hoạt động KHCN của các trường đại học và cao đẳng, nhằm đáp ứng nhu cầu giới thiệu, tiếp nhận các đơn đặt hàng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giao dịch mua, bán các sản phẩm KHCN của các trường, bao gồm: các kết quả nghiên cứu khoa học, các công nghệ, thiết bị, máy móc, các giải pháp mới mà đối tác chính là các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

 Để triển khai hoạt động của EduTechmart, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu của đơn vị mình để đưa lên EduTechmart. Việc cung cấp các thông tin, dữ liệu được thực hiện theo Hướng dẫn gửi kèm theo và đề nghị các đơn vị gửi về Bộ (Cục Công nghệ thông tin) trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 qua e-mail về địa chỉ edutechmart@moet.edu.vn.

 Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần trao đổi hoặc có ý kiến đóng góp, đề nghị các đơn vị liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ để phối hợp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng;
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- TT Trần Văn Nhung (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCNMT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHAO HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Hoàng Ngọc Hà

 

Địa chỉ liên hệ:

- Đ/c Lưu Lâm, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Đt: 04.8695577, 0913210784;

E-mail: llam@moet.gov.vn

- Đ/c Phạm Thị Kim Liên, Cục Công nghệ thông tin, Đt: 04.8695712, 0946665508;

E-mail: edutechmart@moet.edu.vn

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHO CHỢ CÔNG NGHỆ TRÊN MẠNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – EDUTECHMART
(Kèm theo Công văn số: 4790/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 6 năm 2008)

1. Mục tiêu của Chợ Công nghệ EduTechmart:

Xây dựng và phát triển Chợ Công nghệ trên mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (được gọi tắt là EduTechmart – Education Technology Market và có địa chỉ Website là: http://itmart.moet.gov.vn) là một giải pháp hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) của các trường đại học và cao đẳng. EduTechmart trước hết là dành cho các trường đại học và cao đẳng, nhằm đáp ứng nhu cầu giới thiệu, tiếp nhận các đơn đặt hàng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; giao dịch, mua, bán các sản phẩm KHCN của các trường, bao gồm: các kết quả nghiên cứu khoa học, các công nghệ, thiết bị, máy móc, các giải pháp mới mà đối tác chính là các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

2. Về sản phẩm KHCN:

Sản phẩm KHCN đưa lên EduTechmart được hiểu là các kết quả nghiên cứu khoa học; các công nghệ; thiết bị; máy móc; các giải pháp mới. Sản phẩm KHCN không nhất thiết phải là những sản phẩm hoàn chỉnh mà có thể là các kết quả nghiên cứu, các công nghệ có khả năng chuyển giao cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng, hoặc có thể là kết quả nghiên cứu bước đầu nhưng có triển vọng, mở ra khả năng đưa ra những sản phẩm mới và cần mời gọi các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hợp tác đầu tư để nghiên cứu và đi đến sản phẩm cuối cùng.

Sản phẩm KHCN đưa lên EduTechmart được thiết kế và sắp xếp thành các nhóm sản phẩm (lĩnh vực) theo ba khối ngành sau: kinh tế - kỹ thuật; nông – lâm – ngư; các ngành khác. (Các ngành, lĩnh vực chưa có trong thiết kế này có thể sẽ được bổ sung trong quá trình xây dựng và phát triển của EduTechmart).

3. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu:

Căn cứ mục tiêu, nội dung của EduTechmart, các trường xây dựng thông tin, dữ liệu về các sản phẩm KHCN của trường mình để đưa lên mạng thông qua EduTechmart.

Các thông tin, dữ liệu được xây dựng dưới dạng một tệp EXCEL theo mẫu Biểu cung cấp thông tin, dữ liệu trong Phụ lục gửi kèm theo và gửi về Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo địa chỉ edutechmart@moet.edu.vn.

Biểu này gồm có 8 cột chính, cách ghi vào các cột được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể dưới đây.

4. Hướng dẫn cụ thể:

4.1. Tên sản phẩm (cột 1):

- Là tên của kết quả nghiên cứu khoa học/công nghệ/thiết bị/máy móc/giải pháp/vv....

- Tên sản phẩm ghi không dài quá 128 chữ

4.2. Lĩnh vực của sản phẩm (cột 2):

Mỗi sản phẩm được xếp vào một trong các lĩnh vực sau; mỗi lĩnh vực được đánh mã số của lĩnh vực đó theo qui định dưới đây và mã số được ghi vào cột (2) của Biểu (không phải đánh lại tên lĩnh vực):

a) Khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật:

Số TT

Lĩnh vực

Mã số của lĩnh vực

1

Mỏ - Địa chất; Dầu khí

25

2

Khoáng sản kim loại

27

3

Công nghiệp thực phẩm

29

4

Dệt, may

32

5

Công nghiệp giấy

35

6

Xuất bản, in ấn

36

7

Ngành Than

37

8

Công nghiệp hoá chất

38

9

Công nghiệp cao su, nhựa

39

10

Khoáng sản phi kim loại

40

11

Công nghệ thông tin

44

12

Điện tử, viễn thông

46

13

Nước: khai thác, cấp thoát nước, xử lí nước

56

14

Xây dựng, kiến trúc

57

15

Giao thông, vận tải đường bộ

62

16

Giao thông, vận tải đường thuỷ

63

17

Giao thông, vận tải hàng không

64

 

b) Khối ngành Nông-Lâm-Ngư:

Số TT

Lĩnh vực

Mã số của lĩnh vực

1

Lâm nghiệp

2

2

Ngư nghiệp

3

3

Nông nghiệp

21

 

c) Khối ngành khác:

Số TT

Lĩnh vực

Mã số của lĩnh vực

1

Giáo dục và đào tạo

76

2

Y tế, các hoạt động cứu trợ xã hội

77

3

Các lĩnh vực khoa học khác

73

 

Ghi chú:

Trường hợp không tìm được lĩnh vực phù hợp thì có thể bổ sung thêm lĩnh vực và đánh mã A, bắt đầu từ A1 và có phần giải thích ở cuối danh sách các sản phẩm.

4.3. Mô tả sản phẩm(cột 3):

Ghi ngắn gọn trong khoảng một phần tư (¼) trang giấy khổ A4 về các đặc tính của sản phẩm theo các khía cạnh tuỳ thuộc loại sản phẩm. Ví dụ:

- Đối với sản phẩm là thiết bị, máy móc: Công nghệ sử dụng làm ra sản phẩm. Cấu tạo và tính năng kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, lắp đặt, chạy thử. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác.

- Đối với sản phẩm là công nghệ: Cơ sở khoa học xây dựng công nghệ. Mô tả qui trình công nghệ. Khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Sản phẩm mà công nghệ đem lại.

- Đối với sản phẩm là kết quả nghiên cứu: Xuất xứ của kết quả nghiên cứu (đề tài, dự án,…). Mô tả quá trình nghiên cứu và kết quả cụ thể. Khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

- Vv…

4.4. Mức độ hoàn thiện của sản phẩm (cột 4):

 Mức độ hoàn thiện của mỗi sản phẩm được xếp vào một trong 4 mức sau và được ghi bằng mã số (đánh số) của mức đó, cụ thể như sau:

- Là kết quả nghiên cứu: đánh số 1

- Đã có sản phẩm mẫu và được thử nghiệm : đánh số 2

- Sản phẩm đã đưa vào triển khai qui mô lớn: đánh số 3

- Sản phẩm đã thương mại hoá: đánh số 4

4.5.Đặc tính ưu việt (cột 5):

Ghi khoảng 255 chữ về các đặc tính ưu việt so với các sản phẩm cùng chủng loại.

4.6. Tiêu chuẩn, chứng chỉ (cột 6):

Ghi các tiêu chuẩn hoặc chứng chỉ, chứng nhận mà sản phẩm đã tuân thủ hoặc được công nhận, ví dụ như ISO, bằng sáng chế, phát minh, vv...

4.7. Từ khoá để tìm kiếm (cột 7):

Ghi từ đại diện mang tính chuyên môn để dễ dàng tìm kiếm, ví dụ: vi điện tử, tự động hoá, PIC, PLC,...

Các từ khoá cách nhau bằng dấu ‘,’. Tối đa là 128 chữ.

4.8. Địa chỉ liên hệ để giao dịch (cột 8):

- Họ tên:

- Đơn vị công tác (khoa, bộ môn, viện, trung tâm,…):

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:

- E-mail:

 


PHỤ LỤC

(MẪU BIỂU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU)

Tên trường: ………………

BIỂU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO CHỢ CÔNG NGHỆ TRÊN MẠNG CỦA BỘ GD&ĐT - EDUTECHMART

Số TT

Tên sản phẩm (1)

Lĩnh vực của sản phẩm (2)

Mô tả sản phẩm (3)

Mức độ hoàn thiện của sản phẩm (4)

Đặc tính ưu việt (5)

Tiêu chuẩn, chứng chỉ (6)

Từ khoá để tìm kiếm (7)

Địa chỉ liên hệ để giao dịch (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày… tháng… năm 2008
Người lập biểu

Họ và tên:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

E-mail:

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4790/BGDĐT-KHCNMT về việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho Chợ Công nghệ trên mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo - EduTechmart do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30