Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7869/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Tăng Lộc
Ngày ban hành: 23/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7869/BGTVT-TCCB
V/v thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng thường trực Phòng, chống LB và TKCN, Văn phòng thường trực UBATGTQG;
- Đảng ủy Bộ GTVT; Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ;
- Tổng cục Đường bộ VN, các Cục trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện CL và PTGTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Học viện Hàng không VN;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ;
- Các Trường: Đại học Hàng hải, ĐH GTVT Tp HCM, ĐH Công nghệ GTVT, Cao đẳng GTVT II, Cao đẳng GTVT III, Cao đẳng GTVT miền Trung, Cán bộ quản lý GTVT, CĐ nghề GTVTTƯ I, CĐ nghề GTVTTƯ II, CĐ nghề GTVTTƯ III;
- Các Tổng công ty: Hàng không VN (Viện Khoa học Hàng không), Đường sắt VN (Trường CĐ nghề Đường sắt I), Xây dựng Thăng Long (Trường T.Cấp nghề GTVT T.Long, Bệnh viện Nam T.Long), Xây dựng công trình Giao thông 1 (Trường Trung cấp nghề công trình 1), Xây dựng công trình Giao thông 8 (Trung tâm Y tế GT 8).

 

Thực hiện công văn số 4180/BNV-VKH ngày 21/11/2011 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức (Bộ Nội vụ yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2011); Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ tiến hành thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức (là những người đã được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào các ngạch công chức và những người là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức) tính đến thời điểm hiện nay thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.

Việc thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức theo hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức để thống kê số lượng công chức.

2. Việc thống kê số lượng, chất lượng công chức phải bảo đảm đầy đủ.

3. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo biểu mẫu kèm theo công văn này, gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/12/2011.

Để đảm bảo thời gian, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi nội dung báo cáo và biểu mẫu kèm theo công văn này về địa chỉ thư điện tử dungpn@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ với anh Phạm Ngọc Dũng, số điện thoại (04) 39422381; 0903209978.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB (Dg).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Tăng Lộc

 


Tên đơn vị: …………………….

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU, CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

(Tính đến ngày 05 tháng 12 năm 2011)

(Kèm theo công văn số                  /                ngày       tháng       năm 2011 của ………..)

TT

Tên cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ

Tổng số công chức

Đảng viên

Lãnh đạo

Dân tộc

Độ tuổi

Tôn giáo

Giới tính

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

An ninh Quốc phòng

Ghi chú

Kinh

Khác

Dưới 30

Từ 30 đến 40

Từ 40 đến 50

Trên 50

Không

Nam

Nữ

CVCC và TĐ

CVC và TĐ

CV và TĐ

CS  và TĐ

Nhân viên

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Chứng nhận quản lý nhà nước

Tin học

Ngoại ngữ

Tiếng dân tộc thiểu số

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Còn lại

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Còn lại

CVCC

CVC

CV

CS

Còn lại

Trung cấp trở lên

Chứng chỉ

Trung cấp trở lên

Chứng chỉ

A

B

C

A

B

C

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

Vụ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục Đường bộ VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục Đường sắt VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cty …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7869/BGTVT-TCCB ngày 23/11/2011 về thống kê số, chất lượng, cơ cấu công chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.727

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!