Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 784/UBND-THKH về phân công triển khai thực hiện Công văn số 161/TTg-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 784/UBND-THKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 02/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 784/UBND-THKH
Về phân công triển khai thực hiện Công văn số 161/TTg-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Ngày 28 tháng 01 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 161/TTg-KTTH về giải quyết các kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 6606/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2007 (kiến nghị một số cơ chế và chính sách để thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị các nhiệm vụ của Trung ương giao và Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010). Để thực hiện có kết quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn này, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện triển khai ngay các nội dung công việc sau:

1. Mục 2: Giao Sở Tài chính chủ trì, đề xuất, tham mưu để Uỷ ban nhân dân thành phố chủ động làm việc với Bộ Tài chính về xác định tỷ lệ điều tiết hợp lý cho thành phố Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ ổn định ngân sách (kể từ năm 2011 trở về sau), nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; đồng thời, phù hợp với mức đóng góp của thành phố cho ngân sách Trung ương.

2. Mục 3: Giao Sở Tài chính chủ trì, căn cứ cân đối ngân sách chung mà Trung ương phân bổ và căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố, chủ động đề xuất tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố về bố trí, phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm trước khi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, sau đó báo cáo kết quả để Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Trong đó, cần đảm bảo theo đúng định hướng đối với các lĩnh vực chi đã được Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Mục 4:

- Về đầu tư xây dựng 5 tuyến metro, đường vành đai 2, vành đai 3: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tại Mục 3, Công văn số 239/UBND-THKH ngày 12 tháng 01 năm 2008 (về phân công triển khai Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ).

- Về dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố đề án huy động vốn đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng đề án phát hành trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện chậm nhất là cuối tháng 02 năm 2008.

- Về dự án Khu Công nghệ cao: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Ban quản lý Khu Công nghệ cao nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Trung ương, báo cáo để Uỷ ban nhân dân thành phố làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngay trong tháng 02 năm 2008.

4. Mục 5: Giao Sở Giao thông - Công chính chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lập kế hoạch tổng thể về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Mục 6: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Viện Kinh tế, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 569/VP-THKH ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố (về triển khai Nghị định số 04/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội). Thời gian hoàn thành chậm nhất là cuối tháng 02 năm 2008.

Tại Công văn số 950/TTG-ĐP ngày 17 tháng 7 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo "ngay từ quý III năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu (trừ quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất), các địa phương lập quy hoạch và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Toàn bộ công tác lập các quy hoạch mới được triển khai thực hiện từ năm 2008". Về việc này, Uỷ ban nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 740/TB-VP ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kinh tế và các sở - ban - ngành, quận - huyện phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Thông báo này; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập quy hoạch và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, báo cáo kết quả và tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố trong quý I năm 2008.

6. Mục 7: Giao Công an thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1372/2007/QĐ-BCA(X13) ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng thời, phối hợp Sở Nội vụ và các ngành chức năng tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2008.

7. Mục 8: Giao Cục Thuế chủ động theo dõi, thường xuyên liên hệ với Bộ Tài chính để tham gia nghiên cứu, góp ý xây dựng phương án tính thuế, báo cáo, xin ý kiến Uỷ ban nhân dân thành phố trong trường hợp cần thiết.

8. Mục 9: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, Viện Kinh tế nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trước khi gửi các Bộ - ngành. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2008.

9. Mục 10: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế, các Sở Ban ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân quận - huyện rà soát lại các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn, đối với trường hợp mức thu phí, lệ phí không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2008.

10. Mục 11: Giao Sở Giao thông - Công chính chủ trì, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tiết b, mục 3, Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tại mục 3, Công văn số 239/UBND-THKH ngày 12 tháng 01 năm 2008.

11. Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 239/UBND-THKH ngày 12 tháng 01 năm 2008 và Công văn này; báo cáo tiến độ, kết quả và tham mưu, đề xuất kịp thời cho Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 784/UBND-THKH về phân công triển khai thực hiện Công văn số 161/TTg-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228