Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7217/VPCP-TH về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2009 và Chương trình công tác năm năm 2010 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7217/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7217/VPCP-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2009 và CTCT năm 2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để chuẩn bị Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ năm 2009 và xây dựng chương trình công tác năm 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Bộ, cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Chương trình công tác năm 2009 của Chính phủ ban hành kèm theo Công văn số 66/VPCP-TH ngày 20 tháng 01 năm 2009 và các văn bản chỉ đạo điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị báo cáo Chính phủ về các nội dung sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2009

1. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương trong năm 2009; làm rõ những việc làm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục… Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và đối với Bộ, ngành và địa phương nói riêng; trong đó, nêu cụ thể những đóng góp của Bộ, cơ quan, địa phương mình vào kết quả chung đạt được.

2. Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách. Đề nghị tập trung làm rõ các nội dung: Tình hình thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước…

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1. Kiến nghị những định hướng, những công tác trọng tâm Chính phủ cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010; những nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

2. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, lập danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010 trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2010 (theo mẫu 1) bao gồm:

a) Các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

b) Các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ phân công các Bộ hoặc Ban Cán sự Đảng các Bộ chuẩn bị, trình;

c) Các đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan trình tại Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sẽ được ban hành trong năm 2010;

d) Các đề án do các Bộ, cơ quan đăng ký trình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

đ) Các đề án trong chương trình công tác năm 2009 và những năm trước chưa hoàn thành, cần tiếp tục thực hiện trong năm 2010 (kể cả những đề án tại điểm b đến điểm d nêu trên).

Không đưa vào danh mục các đề án không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các dự án luật, pháp lệnh không có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội; các đề án chưa rõ nội dung, các đề án không khả thi; các báo cáo, vấn đề mang tính chất xử lý công việc thường xuyên….

Các đề án dự kiến trình trong quý I năm 2010 phải ghi theo từng tháng và gửi kèm theo kế hoạch chuẩn bị (theo mẫu 2); đối với các đề án còn lại, đề nghị các Bộ, cơ quan gửi kế hoạch chuẩn bị đề án cho Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm 2010.

3. Đề nghị các Bộ, cơ quan và địa phương chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, nổi bật và gửi 02 bản đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2009 để tổng hợp, dự thảo báo cáo trình Chính phủ. Đối với các báo cáo không có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc nhạy cảm trong chỉ đạo điều hành, ngoài việc gửi văn bản chính, đề nghị Bộ, cơ quan, địa phương gửi về hộp thư điện tử công vụ cho Vụ Tổng hợp và vụ chuyên ngành có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ (địa chỉ kèm theo).

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chuẩn bị tốt báo cáo này và gửi Văn phòng Chính phủ đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Chánh VP các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc   

 

Mẫu 1

DANH MỤC ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRÌNH
CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2010
CỦA BỘ, CƠ QUAN ……

STT

Tên đề án

Thời gian trình

Cấp trình

Ghi chú

TTg

CP

BBT

BCT

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đối với các đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đề nghị Bộ, cơ quan chỉ đề xuất về thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến, còn thời gian trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư phụ thuộc vào bố trí chương trình của Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội. Nếu Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội yêu cầu trình sớm thì Văn phòng Chính phủ sẽ điều chỉnh chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp.

- Về dự kiến thời gian trình, ghi rõ thời gian theo tháng (theo mẫu số 2).

 

Mẫu 2

TÓM TẮT
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN ….

1. Tên đề án:

2. Cơ sở xây dựng đề án: nêu rõ do:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản nào?

- Hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh nào?

- Bộ, cơ quan tự đề xuất.

3. Tóm tắt nội dung chính của đề án:

4. Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo (hoặc thành lập Ban soạn thảo):  

5. Các Bộ, cơ quan phối hợp:

6. Thời gian xây dựng đề án:

- Dự thảo xong đề án: tháng …./2010

- Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan: tháng …../2010

- Lấy ý kiến cơ quan thẩm định: tháng …../2010

- Lãnh đạo Bộ, cơ quan thông qua: tháng …../2010

7. Thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: tháng …../2010;

8. Dự kiến thời gian Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành đề án: tháng …../2010.

 

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CÁC VỤ CỦA VPCP

(Kèm theo Công văn số 7217/VPCP-TH ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ)

1. Vụ Tổng hợp: vutonghop@chinhphu.vn

2. Vụ Kinh tế tổng hợp: vuktth@chinhphu.vn

3. Vụ Kinh tế ngành: vuktn@chinhphu.vn

4. Vụ Khoa giáo – Văn xã: vukgvx@chinhphu.vn

5. Vụ Nội chính: vunoichinh@chinhphu.vn

6. Vụ Địa phương: vudiaphuong@chinhphu.vn

7. Vụ Quan hệ quốc tế: vuqhqt@chinhphu.vn

8. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ: vutcnncv@chinhphu.vn

9. Vụ Pháp luật: xaydungphapluat@chinhphu.vn

10. Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng: vukntc@chinhphu.vn

11. Vụ Đổi mới doanh nghiệp: vudmdn@chinhphu.vn

12. Vụ Hành chính: vuhanhchinh@chinhphu.vn

13. Vụ Tổ chức cán bộ: vutccb@chinhphu.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7217/VPCP-TH về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2009 và Chương trình công tác năm năm 2010 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219