Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4363/LĐTBXH-HTQT về việc báo cáo công tác đối ngoại năm 2009 và kế hoạch năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4363/LĐTBXH-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Phi Tước
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4363/LĐTBXH-HTQT
V/v báo cáo công tác đối ngoại năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị trong và trực thuộc Bộ

Căn cứ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 4/6/2004 của Bộ Chính trị và công văn số 3515/BNG-VP ngày 5/10/2009 của Bộ Ngoại giao đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ báo cáo tổng kết tình hình hoạt động đối ngoại năm 2009 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2010, để chuẩn bị nội dung cho báo cáo công tác đối ngoại của Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo một số hướng dẫn và đề nghị các đơn vị như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại năm 2009:

Nội dung báo cáo: Trên cơ sở thống kê, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động đối ngoại thường xuyên và đột xuất đã được Bộ phê duyệt, phân công cho đơn vị chủ trì hoặc tham gia thực hiện, bao gồm các Chương trình, dự án, tham gia, tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế, nghiên cứu, khảo sát, đón và làm việc với các đoàn của các tổ chức quốc tế (trong và ngoài nước) cần nêu rõ những hoạt động theo kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2009 nổi bật, có sự chủ trì, tham gia của Lãnh đạo Bộ, cũng như các hoạt động phát sinh; phân tích hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Bộ và đơn vị, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; Từ đó nêu bài học kinh nghiệm và kiến nghị với Chính phủ, các Bộ và cơ quan liên quan, cũng như với Bộ nhằm tiếp tục cải tiến và thúc đẩy quá trình triển khai thống nhất và có hiệu quả hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Các Phụ lục về các hoạt động (Chương trình, dự án, đoàn ra, đoàn vào, tổ chức tham gia hội nghị, hội thảo) do đơn vị chủ trì thực hiện theo mẫu kèm theo và gửi cùng với báo cáo.

2. Dự kiến các hoạt động đối ngoại năm 2010:

Nội dung các đề xuất và dự kiến hoạt động đối ngoại mới của năm 2010 cần bám sát các định hướng công tác quan trọng, dài hạn của Bộ và nhiệm vụ chuyên môn được giao của đơn vị. Dự kiến các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động cần có sự tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Bộ (thăm và làm việc song phương, tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế quan trọng, cũng như các chuyến nghiên cứu khảo sát tại nước ngoài) cần báo cáo tóm tắt nội dung và mục đích, thời gian và nơi thực hiện, xác định rõ nguồn kinh phí bảo đảm từ ngân sách năm hoặc hỗ trợ của quốc tế.

Đề nghị lập Phụ lục chi tiết dự kiến của kế hoạch các hoạt động đối ngoại năm 2010 (theo mẫu như của năm 2009).

3. Về ngân sách để thực hiện các hoạt động đối ngoại năm 2010:

Trong năm 2010, theo chỉ đạo chung của Chính phủ, bên cạnh việc tham gia, thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hoạt động đối ngoại và nghĩa vụ của Bộ đã cam kết với các đối tác quốc tế, Bộ sẽ tập trung ngân sách được Bộ Tài chính, Ban Thư ký quốc gia ASEAN bổ sung theo dự toán của Văn phòng Bộ cho công tác tổ chức các sự kiện, hoạt động liên quan đến vai trò của năm Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là đăng cai tổ chức các Hội nghị chuyên ngành cấp Bộ trưởng và Cộng đồng văn hóa, xã hội của ASEAN (ASCC) do Bộ chủ trì. Do đó, trên cơ sở thống nhất với Vụ Kế hoạch – Tài chính, tại công văn trước đây Vụ Hợp tác Quốc tế đã thông báo và đề nghị các đơn vị được Bộ phân cấp tự chủ quản lý kinh phí, chủ động dự toán và cân đối từ ngân sách năm 2010 của đơn vị để bảo đảm cho việc thực hiện hoạt động đối ngoại do Bộ phân công.

4. Thời gian gửi báo cáo:

Để bảo đảm tiến độ gửi Báo cáo đối ngoại của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao trình xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo của đơn vị mình, bảo đảm cả bản mềm qua thư điện tử (qua hộp thư icd@molisa.gov.vn) về Vụ Hợp tác Quốc tế trước ngày 30/11/2009 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.

Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Lưu: VP, HTQT (4).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Phi Tước

 


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI QUỐC TẾ ĐANG THỰC HIỆN 2009

STT

Tên dự án và mã số (nếu có)

Tên tổ chức tài trợ

Tổng kinh phí

Hình thức Nguồn vốn (Không hoàn lại/vốn vay)

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Với các dự án hợp tác trong lĩnh vực Pháp luật đề nghị ghi rõ kết quả và những vướng mắc phát sinh trong thực hiện

Đề xuất nhu cầu hỗ trợ năm 2010

STT

Nội dung cần hỗ trợ

Tên tổ chức tài trợ

Tổng kinh phí

Hình thức
(Không hoàn lại/vốn vay)

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian kết thúc

Ghi chú

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Đơn vị: ………….

1. Danh sách các hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế tổ chức năm 2009

STT

Tên Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn

Thời gian/Địa điểm tổ chức

Nội dung chính

Tổng số đại biểu tham dự

Tổ chức quốc tế tài trợ

Tổng kinh phí

Đánh giá, kết quả

Trung ương

Địa phương

Quốc tế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế năm 2010

STT

Hình thức (Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn)

Dự kiến thời gian tổ chức

Nội dung

Số lượng đại biểu

Tổ chức quốc tế tài trợ

Dự kiến kinh phí

Trong nước

Quốc tế

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐOÀN RA/VÀO NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2010

1. Đoàn ra/ vào năm 2009

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tại nước

Cấp chủ trì Đoàn

Kinh phí

Ngân sách

Quốc tế tài trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Với các đoàn do Lãnh đạo Bộ dẫn đầu đề nghị ghi rõ tên Lãnh đạo

2. Dự kiến kế hoạch đoàn ra / vào năm 2010

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Tại Nước

Cấp chủ trì

Kinh phí

Ngân sách

Quốc tế tài trợ

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong trường hợp có dự kiến đón đoàn cấp cao (Bộ, Thứ trưởng hoặc tương đương) của các nước vào thăm và làm việc, đề nghị sử dụng mẫu này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4363/LĐTBXH-HTQT về việc báo cáo công tác đối ngoại năm 2009 và kế hoạch năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41