Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3986/VPCP-CCHC về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 3986/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3986/VPCP-CCHC
V/v: thực hiện nhiệm vụ CCHC nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2007

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2007 (Số 35/2007/NQ-CP) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, rà soát, phát hiện, loại bỏ những thủ tục không phù hợp, đặc biệt là các thủ tục về phê duyệt dự án, đấu thầu quản lý đầu tư, xây dựng, cấp đất nhằm sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp trong lĩnh vực này; ban hành văn bản hướng dẫn những thủ tục hành chính đã được phân cấp, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, thông suốt.

2. Ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhằm đưa các văn bản luật, pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa X) về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành công việc nêu trên, có báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 8 năm 2007.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ, đơn vị, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3986/VPCP-CCHC về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status