Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 359/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 359/VPCP-TCCV
V/v: chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 8088/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2008, Công văn số 9101/BGTVT-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2008 về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3662/TTr-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2008; của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3280/BTP-PLHSHC ngày 14 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Chỉnh sửa Điều 1 dự thảo Quyết định quy định về chức năng của Cục Hàng hải Việt Nam theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ;

b) Bỏ tên giao dịch bằng tiếng Anh và tên viết tắt bằng tiếng Anh của Cục Hàng hải Việt Nam ra khỏi Điều 1 dự thảo Quyết định;

c) Sáp nhập Ban Kế hoạch – Đầu tư và Ban Tài chính thành Ban Kế hoạch – Tài chính và đổi tên các ban thành các phòng tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Quyết định;

d) Ghi rõ số lượng (không quá 03) Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Quyết định;

đ) Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2009.

2. Bộ Nội vụ:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ có ý kiến thẩm định bằng công văn và không đồng trình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

3. Bộ Ngoại giao:

a) Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn việc dịch tên của Bộ, cơ quan ngang Bộ và tên của các đơn vị của Bộ, cơ quan ngang Bộ ra tiếng nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2009;

b) Soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2009 dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để đổi tên các ban thành các phòng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, KTN, QHQT, TH, PL, HC, TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (05).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 359/VPCP-TCCV ngày 14/01/2009 về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88