Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3340/BGTVT-VP về việc kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3340/BGTVT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3340/BGTVT-VP
V.v kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục trực thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ.

 

Ngày 20/5/2009 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3226/VPCP-TH về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2009 và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dụng, nhiệm vụ được giao tại Báo cáo tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 của Bộ GTVT; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án quy hoạch và các đề án khác năm 2009 của Bộ GTVT (văn bản số 1233/BGTVT-VP ngày 06/3/2009); thực hiện các Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GTVT ban hành từ đầu năm 2009 đến nay, tiến hành báo cáo theo các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2009:

a. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, của Bộ trong 6 tháng đầu năm 2009; làm rõ những việc làm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục…

Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và đối với Bộ nói riêng trong 6 tháng đầu năm; trong đó nêu cụ thể những đóng góp của cơ quan, đơn vị, của Bộ vào kết quả chung đạt được.

b. Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi Bộ, cơ quan phụ trách. Tập trung làm rõ các nội dung: thực hiện các đề án được giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước…

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2009:

a. Đề xuất, kiến nghị những định hướng, những công tác trọng tâm Chính phủ, Bộ cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2009; các nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Bộ.

b. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng đề án 6 tháng đầu năm 2008; Đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Bộ trong 6 tháng cuối năm trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ GTVT và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

c. Đề xuất, kiến nghị các vấn đề khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

Đề nghị báo cáo ngắn gọn, nổi bật, tập trung vào những vấn đề chính, báo cáo gửi về Văn phòng Bộ bằng văn bản và hộp thư điện tử (theo địa chỉ vpbaocao@mt.gov.vn) chậm nhất ngày 05/6/2008 để tập hợp báo cáo Chính phủ.

Ghi chú:

1. Các Vụ, Thanh tra Bộ báo cáo theo các nội dung nêu trên.

2. Các Cục gửi cho Văn phòng Bộ báo cáo đã chuẩn bị để phục vụ cho buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ với các Cục (theo văn bản số 3168/BGTVT-VP ngày 19/5/2009 của Bộ Giao thông vận tải)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Phòng Tổng hợp VP Bộ (để đôn đốc);
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3340/BGTVT-VP về việc kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


989
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127