Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3055/BNN-TCCB năm 2013 rà soát sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ các Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3055/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3055/BNN-TCCB
V/v rà soát sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ các CPO: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý các Dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp;
- Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Tờ trình ngày 01/7/2013 của Vụ Tổ chức cán bộ Về rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (sau đây gọi chung là CPO lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi) cho phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các CPO lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi căn cứ quy định của pháp luật để rà soát, đề xuất cụ thể về sửa đổi, bổ sung:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CPO lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi.

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của các CPO lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi.

Hồ sơ rà soát (gồm: Tờ trình, các Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Phụ lục kèm theo giải trình cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ) đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/8/2013 để thẩm định, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB. TMĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3055/BNN-TCCB năm 2013 rà soát sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ các Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146