Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 22/CCTTHC
V/v tải tài liệu hướng dẫn và triển khai nhập dữ liệu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

1. Để phục vụ cho việc kiểm soát chất lượng Biểu mẫu 1 và nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén thủ tục hành chính, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) đã phát hành các tài liệu hướng dẫn sau đây:

- Hướng dẫn thực hiện việc thống kê thủ tục hành chính (phiên bản 5.6);

- Giới thiệu tổng quan về Đề án 30 và hướng dẫn việc thống kê thủ tục hành chính (phiên bản 5.6);

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy xén thủ tục hành chính.

Các tài liệu trên đây đã được cập nhật trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách (địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn/tai-van-ban). Yêu cầu Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là địa phương), truy cập, tải và nghiên cứu kỹ các tài liệu này để phục vụ công tác; đồng thời có văn bản yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm thống kê của Bộ, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để tải tài liệu nghiên cứu phục vụ công tác thống kê.

2. Phần mềm máy xén thủ tục hành chính đã được Tổ công tác chuyên trách phối hợp với các chuyên gia hoàn thiện. Tổ công tác chuyên trách yêu cầu Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ, địa phương bắt đầu tạo hồ sơ văn bản vào phần mềm máy xén từ ngày 15 tháng 02 năm 2009 và tạo hồ sơ thủ tục hành chính vào phần mềm này từ ngày 01 tháng 3 năm 2009.

3. Để đảm bảo việc nhập các văn bản quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí (nếu có) được đầy đủ, chính xác và thuận lợi, Tổ công tác chuyên trách yêu cầu:

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ trước ngày 15 tháng 3 năm 2009 phải tạo xong tất cả các hồ sơ văn bản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ có quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí (nếu có) (bao gồm các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và các văn bản do Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ ban hành). Việc tạo hồ sơ các văn bản này phải hoàn thành đầy đủ, có chất lượng và đúng thời hạn nêu trên trước khi tạo hồ sơ thủ tục hành chính.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của địa phương phải tạo hồ sơ các văn bản quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí (nếu có) do các cơ quan của địa phương ban hành trước khi tạo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm máy xén./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TCTCT: các Tổ phó, các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5). Tuấn.

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE PRIME MINISTER’S ADMINISTRATIVE PROCEDURE REFORM SPECIAL TASK FORCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 22/CCTTHC
Ref: downloading user guidelines and inputting database

Hanoi, February 12, 2009

 

 

 To: 

- Ministries, ministerial level agencies
- People’s Committee of provinces and cities under central management

 

1. To support the quality control of Form 1 and the inputting database into the e- Guillotine software, the Prime Minister’s Administrative Procedure Reform Special Task Force (hereinafter referred to as STF) has issued the following documents:

- User Guidelines for Inventory of Administrative Procedures (version 5.6)

- General overview of Project 30 and User Guidelines for Inventory of Administrative Procedure (version 5.6)

- User Guidelines for Administrative Procedure e-Guillotine software

The above documents have been uploaded into the STF’s website (http://thutuchanhchinh.vn/tai-van-ban). It is required that task forces of ministries and ministerial level agencies (hereinafter referred as ministerial task forces) and task forces of provinces and cities under central management (hereinafter referred to as provincial

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The e-Guillotine software has been finalized by the STF in coordination with experts. The STF requests all ministerial and provincial Task Forces to start inputting legal document (LD) dossiers and administrative procedure (AP) dossiers into the software from February 15 and March 1, 2009 respectively.

2. To ensure sufficient, precise and convenient uploading of APs, forms, requirements and conditions for implementing APs, fees (if any), the STF requires:

- Ministerial task forces to complete inputting all LD dossiers within their respective ministries’ scope of state management that regulate APs, forms, requirements and conditions for implementing APs, and fees (if any) (including documents issued by the National Assembly, Standing Committee of the National

Assembly, the Government, the Prime Minister, the Ministry and its subsidiary units). The creating of such dossiers shall be completed fully, with quality and within the given deadline before AP dossiers inputted.

- Provincial TFs to input LD dossiers regulating APs, forms, requirements and conditions for implementing APs, and fees (if any) issued by their respective provincial agencies before AP dossiers inputted.

 

 

STF DIRECTOR
MINISTER,CHAIRMAN OF THE OFFICE OF GOVERNMENT
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22/CCTTHC ngày 12/02/2009 về việc tải tài liệu hướng dẫn và triển khai nhập dữ liệu do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.562

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!