Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2009/TTg-KGVX năm 2011 củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2009/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/TTg-KGVX
V/v củng cố, kiện toàn BCĐ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 và Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn, cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; để nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 11 năm 2011.

2. Các cơ quan là Thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định, gửi về cơ quan giúp việc Ủy ban Quốc gia (Vụ Khoa giáo - Văn Xã, Văn phòng Chính phủ) để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, NC, ĐP, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) ĐHB. 125

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2009/TTg-KGVX năm 2011 củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94