Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 19/BTCCBCP-TCBC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 19/BTCCBCP-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 21/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 19/BTCCBCP-TCBC
V/v: hướng dẫn thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII). Đến nay các Bộ, ngành ở Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai chuẩn bị và thực hiện với tinh thần tích cực, khẩn trương. Căn cứ điểm I của bản kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định về những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết từ nay đến Đại hội IX của Đảng, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thêm một số nội dung để các Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai thực hiện như sau:

I - ĐỐI VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ (sau đây gọi chung là Bộ): Thống nhất xây dựng đề án "Kiện toàn tổ chức và tinh giảm biên chế" theo 3 nội dung chủ yếu sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ

a - Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trước hết phải căn cứ vào:

- Nghị quyết các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 và tháng 9 năm 1999 (số 10 ngày 27/8/1999 và số 11 ngày 13/10/1999) về sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ theo yêu cầu nhiệm vụ mới; xác định rõ nhiệm vụ nào cần tập trung vào Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định cơ cấu Chính phủ gồm các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi toàn xã hội.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được qui định theo Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định và những văn bản qui phạm pháp luật có liên quan; chỉ ra được những chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp đã qui định trong các văn bản qui phạm pháp luật;

- Xác định nội dung đã phân công, phân cấp của Bộ cho ủy ban nhân dân các cấp về nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

- Đánh giá kết qủa thực tiễn tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

b - Nội dung thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ của Bộ:

1. Định rõ phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước của Bộ.

2. Phân định chức năng quản lý nhà nước do Bộ thực hiện và chức năng tổ chức thực hiện do các đơn vị trực thuộc Bộ và cấp dưới thực hiện.

3. Những chức năng, nhiệm vụ còn phù hợp.

4. Những chức năng, nhiệm vụ cần được bổ sung bằng cách chuyển từ cơ quan Bộ, ngành khác sang hoặc giao mới.

5. Những chức năng, nhiệm vụ cần được chuyển giao sang cơ quan khác, phân cấp cho cấp dưới hoặc địa phương thực hiện.

6. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tập thể của lãnh đạo Bộ, cá nhân Bộ trưởng, các thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và người đứng đầu một tổ chức cơ cấu.

2. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Bộ

Trên cơ sở hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của Bộ sẽ tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ cấu bên trong và tổ chức trực thuộc Bộ để kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ sáp nhập, giải thể hoặc chuyển nhiệm vụ cho Bộ, ngành khác, hoặc địa phương thực hiện. Những tổ chức cơ cấu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng (Phòng và tương đương) thì Bộ trưởng tự quyết định việc sắp xếp lại và gửi báo cáo cho Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổng hợp.

Cần phân biệt chức năng, nhiệm vụ của các loại tổ chức cơ cấu bên trong của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ. Cơ cấu bên trong của Bộ bao gồm các tổ chức:

Các Vụ, Ban giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước như:

- Nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ quản lý

- Xây dựng qui hoạch, kế hoạch định hướng phát triển ngành và lĩnh vực.

- Soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các chế độ, chính sách đã ban hành về ngành và lĩnh vực.

- Đề xuất hướng giải quyết những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền.

Văn phòng giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp công tác chuyên môn, đảm bảo và quản lý các phương tiện vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho cơ quan Bộ.

Cục, Tổng cục và tương đương ngoài thực hiện chức năng quản lý nhà nước như các Vụ, Ban còn giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thực thi pháp luật và chỉ đạo, điều hành phối hợp triển khai thực hiện ở các đơn vị cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp được Bộ trưởng giao, không có chức năng, nhiệm vụ như Vụ, Cục, Tổng cục.

3. Tinh giản biên chế:

- Căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, chức năng, nhiệm vụ và xác định rõ nội dung, khối lượng công việc cụ thể của từng tổ chức để xác định cơ cấu ngạch công chức (ví dụ cơ quan quản lý nhà nước có: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự v.v...) phù hợp cho từng tổ chức và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và thi nâng ngạch theo vị trí công tác.

- Xác định mục tiêu tinh giản biên chế nhằm tăng cường năng lực, hiệu qủa tổ chức, sắp xếp, phân loại sử dụng số lao động hiện có phù hợp với năng lực sở trường của từng người và có chính sách khuyến khích người lao động tự nguyện thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế.

Các bước tiến hành:

- Sắp xếp, phân loại công chức theo A, B, C, D.

- Xác định cơ cấu công chức phù hợp.

- Sắp xếp công chức loại D sang chế độ ký hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao động.

- Đối với các công chức loại A, B, tiến hành phân loại, sát hạch theo khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức.

- Đạt mục tiêu giảm khoảng 15% tổng biên chế đến cuối năm 2000.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ chính sách cho các công chức đã được sắp xếp, phân loại.

II - ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (sau đây gọi chung là tỉnh)

Căn cứ nội dung hướng dẫn triển khai trên đây đối với các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng đề án "kiện toàn tổ chức và tinh giảm biên chế" theo yêu cầu: rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của các Sở, Ban, Văn phòng ủy ban nhân dân và sắp xếp, tinh giản biên chế; chỉ đạo thực hiện đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc và hướng dẫn thực hiện đối với ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ cần phân cấp của trung ương về cho địa phương thực hiện.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện kế hoạch, các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh cần thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế. Vụ Tổ chức - cán bộ giúp Bộ trưởng, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai, theo dõi và tổng hợp thực hiện.

Các đề án cần gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ) để thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm thông báo thời gian hoàn thành đề án cụ thể của từng Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về tỷ lệ giảm biên chế nói chung cần đạt là 15% so với tổng biên chế nhưng tỷ lệ giảm cụ thể của từng cơ quan Bộ, từng tỉnh do Chính phủ quyết định.

Các Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính (bao gồm cả Tổng cục Thuế) Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Hải quan cần làm trước, chuẩn bị đề án trình Chính phủ trong qúi I/2000. Đề án cần gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ) để thẩm định trình Chính phủ vào qúy I/2000.

Các Bộ khác và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuẩn bị đề án trình Chính phủ trong qúi II/2000. Đề án cần gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo cải cách hành chính) thẩm định trình Chính phủ vào tháng 5/2000.

Ngoài ra, ở một số Bộ còn có một loại tổ chức được Chính phủ giao cho Bộ trưởng trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động. Các tổ chức này có thể là một cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan sự nghiệp. Việc xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án rà soát chức năng nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy các cơ quan này thực hiện như hướng dẫn đối với các tổ chức cơ cấu bên trong của Bộ, cơ quan trực thuộc Bộ. Bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan đó trực tiếp triển khai và báo cáo Bộ trưởng xem xét trước khi trình.

Căn cứ nội dung Quyết định 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn trên của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm xây dựng đề án thực hiện. Trong qúa trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên,              
- Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (để b/c)
- Lưu VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Đỗ Quang Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 19/BTCCBCP-TCBC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49