Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1637/VPCP-TCCB về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1637/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1637/VPCP-TCCB
V/v xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại các Báo cáo số 2184/BC-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2007 và số 3808/BC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2007 về kết quả kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại;

b) Soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2008 các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, công chức; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước khi bổ nhiệm; đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và chuẩn bị xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Chính phủ trong Quý III năm 2008 dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục năm 2005.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP; các Vụ, đơn vị: KG, CCHC, KTTH, TH, XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1637/VPCP-TCCB về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215