Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1480/GDĐT-TC năm 2020 về thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1480/GDĐT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/GDĐT-TC

V/v thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với CCVC ngành GDĐT trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 05  năm 2020

 

                            Kính gửi:

-       Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

-       Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông;

-       Hiệu trường Trường Trung cấp, Cao đẳng (trực thuộc Sở);

-       Giám đốc Trung tâm GDTX (trực thuộc Sở);

-       Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.

                                                           

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý;

 Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 27/UBND-VX ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian nghỉ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19) (đính kèm),

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị:

1. Về tính số ngày làm việc thực tế đối với công chức, viên chức trong thời gian học sinh, sinh viên thành phố nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị thực hiện theo Mục 1 Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố: Trong thời gian học sinh, sinh viên Thành phố nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19, những ngày làm việc thực tế được tính để đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo là những ngày công chức, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công cụ thể bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

2. Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có văn bản, kế hoạch phân công cụ thể cho từng công chức, viên chức của đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (phân công dạy online, phân công tham gia các hoạt động khác của đơn vị) trong thời gian học sinh, sinh viên thành phố nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đánh giá, phân loại quý I năm 2020 theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và chuyển cho đơn vị vào ngày 14 tháng 5 năm 2020.

Từ các quý tiếp theo, đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị các đơn vị gửi thành phần hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối mỗi quý để kịp thời tổng hợp trình Giám đốc đánh giá theo thẩm quyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV số 1897);
- Các Phòng, ban Cơ quan Sở;
- Lưu: VT, TCCB, LN

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1480/GDĐT-TC năm 2020 về thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


74

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78