Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7748/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7748/UBND-ĐT
V/v: Thực hiện một số việc cấp bách khi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và môi trường
- Sở Nội vụ
- Sở Tài chính
- Sở Tư pháp
- Hội đồng bán nhà ở thành phố
- Ủy ban nhân dân quận - huyện
- hội đồng bán nhà ở quận - huyện

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 8958/SXD-CCQNĐ, ngày 09 tháng 10 năm 2006 về chỉ đạo thực hiện một số công việc trước mặt khi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 08 tháng 10 năm 2006, Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở.

Để thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số công việc sau:

1. Trên địa bàn thành phố, kể từ ngày Nghị định số 90/2006/NĐ-CP có hiệu lực:

+ Đối với nhà ở gắn liền với đất ở: thống nhất việc sử dụng mẫu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

+ Đối với đất ở không có tài sản gắn liền trên đất: tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Sở Xây dựng là đầu mối, liên hệ Bộ Xây dựng đặt mua Mẫu Giấy chứng nhận mới và phần mềm in Giấy chứng nhận để cung cấp theo yêu cầu của 24 quận, huyện nhằm đáp ứng kịp thời việc cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng bán nhà ở thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện rà soát các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày Nghị định số 90/2006/NĐ-CP có hiệu lực, đang làm thủ tục bán nhà theo Nghị định số 61/NĐ-CP, đang thụ lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Nghị định số 181/NĐ-CP), giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP) nhằm công nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở, hoặc chỉ công nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân. Nay khi thụ lý đến khâu cấp Giấy chứng nhận sẽ dự thảo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải làm lại hồ sơ mới, chỉ bổ sung thêm các thành phần hồ sơ còn thiếu theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các công việc sau:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP; và dự thảo Quyết định ban hành trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, để Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành sau khi Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90/2006/NĐ-CP có hiệu lực.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về quản lý, phát triển nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có nội dung trái với Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

c) Phối hợp với Sở Tài chính lập phương án mức thu lệ phí cấy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP) trên cơ sở rà soát lại mức thu lệ phí khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng (theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP), để Ủy ban nhân dân thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

d) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động rà soát bộ máy và chuẩn bị đủ nhân lực, phân công Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác quản lý, phát triển nhà ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Tổ Hành chính công (nếu có) của quận, cán bộ theo dõi quản lý nhà, đất cấp phường để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân cấp về phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị và các Quyết định triển khai.

Riêng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải thực hiện theo quy trình giải quyết hồ sơ “một cửa” để nhận và trả hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân thành phố thông qua mức thu lệ phí, các cơ quan được phân cấp và ủy quyền cấp Giấy chứng nhận (theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP) tạm thu theo quy định tại Công văn số 265/UBND-ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở-ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở - ngành thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ ĐT, CNN, TH;
- Lưu: VT (ĐT-Thh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7748/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số việc cấp bách khi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 ngày 19/10/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.532

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!