Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 394/TTg-NN về việc áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường thu hồi đất và kéo dài thời gian thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do tại tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 394/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 394/TTg-NN
V/v: áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường thu hồi đất và kéo dài thời gian thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do tại tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận (công văn số 657/UBND-KT ngày 6/2/2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1381/BKH-KTĐP&LT ngày 6/3/2007), Tài chính (công văn số 3492/BTC-ĐT ngày 14/3/2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 540/BNN-HTX ngày 1/3/2007) về việc áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường thu hồi đất và kéo dài thời gian thực hiện các Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do, bố trí lại đất sản xuất tại vùng Suối Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, vùng Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý UBND tỉnh Bình Thuận áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường của tỉnh theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, để thực hiện các dự án nêu trên thay mức hỗ trợ bồi thường quy định tại văn bản số 782/TTg-NN ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, theo nguyên tắc không tăng phần vốn Trung ương đã hỗ trợ tỉnh (52.000 triệu đồng). Trường hợp vốn tăng do áp dụng đơn giá bồi thường của tỉnh thì tỉnh sử dụng ngân sách địa phương, huy động vốn đóng góp của các tỉnh có dân di cư tự do đến tỉnh Bình Thuận và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư dự án.

2. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện dự án và chuyển phần vốn còn lại do ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bình Thuận để tiếp tục thực hiện trong kế hoạch năm 2007-2008.

3. UBND tỉnh Bình Thuận cần rút kinh nghiệm trong việc không hoàn thành dự án theo kế hoạch, có các biện pháp tích cực hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 394/TTg-NN về việc áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường thu hồi đất và kéo dài thời gian thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do tại tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.824
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6