Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2666/UBND-XDCB của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt, quản lý, thu và nộp tiền bán nền; quản lý thu tiền vay trả chậm nhà ở thuộc vốn KfW

Số hiệu: 2666/UBND-XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2666/UBND-XDCB
V/v Tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt, quản lý, thu và nộp tiền bán nền; quản lý thu tiền vay trả chậm nhà ở thuộc vốn KfW.

Long Xuyên, ngày 26 tháng 09 năm 2005

 

Kính gửi:

 - UBND huyện, thị xã, thành phố;
 - Sở Xây dựng;
 - Sở Tài chính;
 - Sở Kế hoạch & đầu tư;
 - Sở Tài nguyên & môi trường;
 - Cục thuế;
 - Kho bạc nhà nước tỉnh;
 - Ngân hàng chính sách xã hội;
 - Ban quản lý dự án vốn KFW.

 

Căn cứ quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (sau đây gọi và viết tắt là quyết định số 216);

Căn cứ thông tư số 76/2005/TT-BTC ngày 08/9/2005 của bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 79/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ báo cáo số 2155/BC.STC ngày 16/9/2005 của sở Tài chính báo cáo tình hình bán nền nhà cụm, tuyến dân cư vượt lũ cho thấy: đến nay toàn tỉnh đã bán được 1070 nền theo giá linh hoạt, tổng số tiền thu được trên 36,6 tỷ đồng; tuy nhiên vẫn còn khá nhiều cụm, tuyến chưa tổ chức bán đấu giá triệt để, hình thức công khai chưa thống nhất, một số nền đã được bán nhưng việc nộp tiền còn chậm; quản lý chưa thật sự chặt chẻ; việc tổ chức bán đấu giá chưa đúng theo quy định...

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán nền nhà; giao nhận bán nhà thuộc chương trình KfW và tăng cường công tác quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

I- VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN NỀN THEO GIÁ LINH HOẠT:

1- Xác định vị trí, số nền để bán theo giá linh hoạt:

Trên cơ sở tổng mặt bằng đã được sở Xây dựng phê duyệt và số lượng nền của từng cụm; ban Quản lý dự án ĐTXD huyện cùng với UBND xã xác định số đối tượng phải ưu tiên giải quyết (cách xác định thì thực hiện theo đúng quyết định số 2700/2005/QĐ-UBND ngày 20/9/2005). Từ đó xác định vị trí, số nền được bán theo giá linh hoạt, trình UBND huyện phê duyệt.

2- Xác định giá khởi đấu để bán nền theo giá linh hoạt:

Căn cứ theo các hướng dẫn của bộ Tài chính và sở Tài chính, ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tiến hành xác định giá thành xây dựng của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để cấu thành giá thành bán nền và dự kiến hệ số k (phụ thuộc vào yếu tố thuận lợi của cả cụm, tuyến và vị trí cụ thể của từng nền...), báo cáo UBND huyện thống nhất trình sở Tài chính phê duyệt;

Sở Tài chính xem xét, phê duyệt về giá khởi đấu để bán nền theo giá linh hoạt.

3- Tổ chức bán đấu giá nền theo giá linh hoạt:

3.1- Thành lập Hội đồng đấu giá: UBND huyện thành lập Hội đồng đấu giá phải đảm bảo có đại diện của các cơ quan: Tài chính kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Hạ tầng kinh tế, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, UBND xã và 01 đại diện nhân dân (nơi có cụm, tuyến dân cư để tổ chức bán đấu giá).

3.2- Thông báo tổ chức bán đấu giá:

Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá thông báo công khai các thửa đất tổ chức bán đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên các phương tiện đại chúng như đài phát thanh huyện, loa phát thanh của xã, báo An Giang và niêm yết công khai tại trụ sở phòng Tài chính Kế hoạch huyện, UBND xã- nơi có cụm, tuyến dân cư tổ chức bán đấu giá. Nội dung thông báo công khai gồm: các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng của từng thửa đất; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và công bố giá khởi điểm của từng thửa đất.

3.3- Trình tự tiến hành đấu giá và phê duyệt kết quả đấu giá:

Việc tổ chức các thủ tục phiên đấu giá, lập biên bản các vòng đấu giá.. được tiến hành theo đúng quy định của điều 11 - quyết định số 216.

Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả đấu giá. Nội dung phê duyệt gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng đấu giá (nếu là tổ chức thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách và các nội dung cần thiết khác.

3.4- Quản lý khoản tiền bán theo giá linh hoạt:

Toàn bộ số tiền bán nền theo giá linh hoạt trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ phải nộp ngân sách Nhà nước và hạch toán vào mục “thu tiền sử dụng đất” theo chương, loại, khoản, tiểu mục tương ứng; cơ quan Kho bạc Nhà nước huyện tổ chức thu tiền nền nhà của người mua (người trúng đấu giá) thì phải sử dụng biên lai thu tiền sử dụng đất.

3.5- Giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá:

Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất, phòng Tài nguyên & Môi trường trình UBND huyện quyết định giao đất trong trường hợp người trúng đấu giá là hộ gia đình, cá nhân; trường hợp người trúng đấu giá là tổ chức thì tiến hành thủ tục, trình tự để UBND tỉnh quyết định giao đất theo đúng thẩm quyền.

Không được giao nền khi chưa nộp đủ tiền.

4- Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chính về tình hình bán đấu giá nền theo giá linh hoạt của các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn; việc tổ chức thu, nộp tiền vào ngân sách và có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách để trả nợ vay theo đúng quy định.

II- TỔ CHỨC GIAO VÀ QUẢN LÝ TIỀN BÁN NHÀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VỐN KFW:

1- Về giá thành để bán nhà thuộc chương trình vốn KfW là 7.000.000đ /01 căn nhà (bảy triệu đồng/ 01 căn nhà)

2- Về đối tượng được xét mua nhà và cơ chế cho vay mua nhà trả chậm:

- Ban Quản lý dự án vốn KfW có trách nhiệm bàn giao toàn bộ số lượng nhà đã xây dựng, nghiệm thu xong cho Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và UBND xã để tiếp nhận; tổ chức xét duyệt cho các đối tượng mua nhà.

- Đối tượng được xét mua nhà thuộc chương trình KfW được thực hiện tương ứng như xét duyệt cho đối tượng mua nền trả chậm theo đúng quy định của TW và của UBND tỉnh.

- Về thực hiện các cơ chế chính sách: các đối tượng được xét duyệt cho vay để mua nhà trả chậm được vay với lãi suất và thời gian thu hồi tiền vay + lãi suất giống như quy định chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

3- Về tổ chức thu, sử dụng tiền bán nhà:

- Giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhận ủy thác thu hồi nợ; yêu cầu sở Tài chính phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thống nhất thực hiện các thủ tục nhận nợ, thu hồi nợ và chế độ báo cáo..., ngân sách tỉnh chịu chi trả chi phí ủy thác đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo đúng quy định.

- Số tiền bán nhà trả chậm được thu vào ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình khắc phục lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai. Trong trường hợp, người nhận nhà thực hiện trả tiền ngay, thì giao phòng Tài chính Kế hoạch huyện tổ chức thu và báo cáo sở Tài chính để nộp vào ngân sách theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai văn bản chỉ đạo này đến cấp cơ sở và tổ chức chấp hành nghiêm quy định này.

 

Nơi nhận:
-Như trên.
-TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c).
-UBMTTQ tỉnh (để phối hợp)
-ThU, TxU, HU (để chỉ đạo)
-Các cơ quan thông tin.
-CVP & các phòng VP. UBND tỉnh.
-Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lâm Minh Chiếu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2666/UBND-XDCB của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt, quản lý, thu và nộp tiền bán nền; quản lý thu tiền vay trả chậm nhà ở thuộc vốn KfW

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69