Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4793/BHXH-KT thực hiện báo cáo tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4793/BHXH-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Anh Minh
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4793/BHXH-KT
V/v thực hiện báo cáo tháng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua BHXH các tỉnh, thành phố đã cơ bản tổ chức, thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, tổng hợp về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Quyết định 3592/QĐ-BHXH3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Thanh tra Chính phủ có Chỉ thị số 823/CT-TTCP và Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 về chế độ báo cáo công tác thanh tra, trong đó có quy định về việc báo cáo công tác thanh tra hàng tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ báo cáo, thống kê như sau:

- Kể từ tháng 11 năm 2010 ngoài chế độ báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm theo biểu mẫu đã quy định tại Quyết định 3591/QĐ-BHXH3592/QĐ-BHXH , BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thêm chế độ báo cáo nhanh hàng tháng theo mẫu 01/BCN-KT đính kèm công văn này;

- Số liệu hàng tháng để lập báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm được thống nhất lấy từ ngày 26 của tháng trước đến hết ngày 25 của tháng báo cáo và gửi báo cáo bằng văn bản về BHXH Việt Nam (Ban Kiểm tra) trước ngày 28 của tháng, đồng thời gửi vào địa chỉ email kiemtrabhxh@yahoo.com;

Ví dụ: Báo cáo Quý I năm 2011, số liệu được lũy kế từ báo cáo tháng 1 (26/12/2010 đến 25/01/2011), báo cáo tháng 2 (26/01/2011 đến 25/02/2011), báo cáo tháng 3 (26/02/2011 đến 25/03/2011);

- Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung về chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 3591/QĐ-BHXH3592/QĐ-BHXH , hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, BHXH các tỉnh, thành phố bổ sung nội dung báo cáo việc khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng tiền đóng BHXH ra Tòa án như mục 4 biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra tháng kèm theo công văn này.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, KT (7).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
Nguyễn Anh Minh

 


Mẫu 01/BCN-KT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH .........
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tháng ……..năm ………

 

STT

Nội dung

Tháng thực hiện

Lũy kế

Ghi chú

1

Thực hiện kiểm tra

 

 

 

1.1

Số cuộc kiểm tra (theo KH và kiểm tra đột xuất):

 

 

 

1.2

Số đơn vị được kiểm tra:

 

 

 

 

+ Cơ quan BHXH:

 

 

 

 

+ Đơn vị sử dụng lao động:

 

 

 

 

+ Cơ sở khám, chữa bệnh:

 

 

 

1.3

Số cuộc kiểm tra đã kết luận:

 

 

 

1.4

Số đơn vị được kiểm tra đã có kết luận:

 

 

 

 

+ Cơ quan BHXH:

 

 

 

 

+ Đơn vị sử dụng lao động:

 

 

 

 

+ Cơ sở khám, chữa bệnh:

 

 

 

1.5

Số đơn vị, cá nhân vị xử phạt hành chính:

 

 

 

2

Kết quả xử lý kiểm tra

 

 

 

2.1

Số tiền xử lý phải thu hồi:

 

 

 

 

- Chi quản lý bộ máy

 

 

 

 

- Chi xây dựng cơ bản

 

 

 

 

- Chi BHXH ngắn, dài hạn

 

 

 

 

- Quỹ khám chữa bệnh BHYT

 

 

 

 

- Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

 

 

 

2.2

Số tiền đã thu hồi

 

 

 

 

- Chi quản lý bộ máy

 

 

 

 

- Chi xây dựng cơ bản

 

 

 

 

- Chi BHXH ngắn, dài hạn

 

 

 

 

- Quỹ khám chữa bệnh BHYT

 

 

 

 

- Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

 

 

 

2.3

Kết quả xử lý thu BHXH, BHYT, BHTN

 

 

 

 

- Số đơn vị chưa tham gia

 

 

 

 

+ BHXH

 

 

 

 

+ BHYT

 

 

 

 

+ BHTN

 

 

 

 

- Số lao động chưa tham gia

 

 

 

 

+ BHXH bắt buộc

 

 

 

 

+ BHYT bắt buộc

 

 

 

2.4

Kết quả xử lý sổ BHXH, thẻ BHYT

 

 

 

 

- Số sổ BHXH thu hồi

 

 

 

 

- Số thẻ BHYT thu hồi

 

 

 

3

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

 

 

- Đơn tháng trước chuyển sang

 

 

 

 

- Tổng số đơn thư tiếp nhận trong tháng

 

 

 

 

- Tổng số đơn thư đã giải quyết trong tháng

 

 

 

 

- Đơn lưu

 

 

 

 

- Đơn chưa giải quyết

 

 

 

4

Khởi kiện

 

 

 

 

- Tổng số đơn khởi kiện

 

 

 

 

- Tổng số đơn đã xét xử

 

 

 

 

- Tổng số hòa giải

 

 

 

 

- Đang thụ lý

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA
(Ký, họ tên)

…….., ngày ……tháng ……năm 201….
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4793/BHXH-KT thực hiện báo cáo tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114