Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4338/BHXH-TCCB hướng dẫn tuyển viên chức đợt 2 năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4338/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4338/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn tuyển viên chức đợt 2 năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xét tuyển đặc cách 293 thí sinh và công nhận kết quả trúng tuyển theo vị trí việc làm đối với 1.264 thí sinh dự tuyển vào Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2011. Tuy nhiên, số trúng tuyển tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn thiếu so với chỉ tiêu cần tuyển.

Để có cơ sở xem xét tuyển đủ số chỉ tiêu còn thiếu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội tỉnh) một số nội dung sau:

1. Đối tượng được xem xét tuyển đợt 2 là thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2011 tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh nhưng không trúng tuyển tại chức danh và vị trí đăng ký dự tuyển ban đầu.

2. Chỉ tiêu xem xét tuyển đợt 2 gồm:

a. Chỉ tiêu còn lại trong tổng số biên chế được giao của Bảo hiểm xã hội tỉnh sau khi trừ đi số trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 theo Quyết định số 973/QĐ-BHXH ngày 29/9/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b. Chỉ tiêu dôi dư do cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác, …

3. Điều kiện xem xét tuyển đợt 2:

a. Thí sinh phải có đủ các bài thi của các môn thi đạt từ 50 điểm trở lên;

b. Thí sinh được đào tạo chuyên ngành phù hợp với chức danh, vị trí cần tuyển;

c. Thí sinh phải có đơn đăng ký xét tuyển và cam kết làm bất cứ việc gì ở bất cứ nơi nào theo sự phân công của tổ chức (theo mẫu đơn đính kèm).

4. Nguyên tắc xem xét tuyển đợt 2:

a. Thực hiện công khai, đảm bảo công bằng và khách quan;

b. Căn cứ vào kết quả điểm thi của thí sinh và xét từ người cao điểm nhất cho đến hết chỉ tiêu;

c. Trường hợp chức danh, vị trí cần tuyển không có thí sinh đáp ứng điều kiện về điểm xét tuyển, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được phê duyệt thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Công văn số 3861/BHXH-TCCB ngày 21/9/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức thực hiện:

a. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm thông báo số lượng chỉ tiêu tuyển đợt 2 theo chức danh, vị trí việc làm trên website của ngành và của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tiếp nhận đơn đăng ký xét tuyển của thí sinh và tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2011 để thẩm định;

b. Ban Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tiếp nhận đơn của thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh, vị trí còn lại của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt và quyết định về thời điểm ký kết hợp đồng với thí sinh trúng tuyển.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2011

(Kèm theo Công văn số      /BHXH-TCCB ngày     tháng     năm 2011 của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……)

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh (dùng Text)

Giới tính

Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Số Báo danh

Đăng ký dự tuyển ban đầu

Điểm thi

Đăng ký tuyển đợt 2

Phần chữ

Phần số

Chức danh

Vị trí (phòng hoặc BHXH huyện)

Tổng điểm

Trong đó

Chức danh

Vị trí

Điểm Tin học

Điểm Nghiệp vụ

Điểm QLNN

Điểm ưu tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

GIÁM ĐỐC

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Nguyện vọng xét tuyển viên chức năm 2011

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011

Tên tôi là: ..............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................

Số Báo danh: ........................................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo: ..........................................................................................................

Chức danh/vị trí dự tuyển: ......................................................................................................

thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .....................................................................................

Tổng điểm thi: ………, trong đó điểm: Môn Tin học ……………; Môn Nghiệp vụ ngành ………; Môn Quản lý nhà nước ............................; Điểm ưu tiên ..............................................................................  (nếu có);

Theo thông báo từ Hội đồng thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011, điểm thi của tôi không trúng tuyển vào chức danh và vị trí nêu trên.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011 xem xét cho tôi được đăng ký nguyện vọng xét tuyển viên chức vào chức danh …………… tại vị trí …………………………………….. thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................................................................................................................

Nếu trúng tuyển, tôi xin cam kết làm bất cứ việc gì ở bất cứ nơi nào theo sự phân công của tổ chức và thực hiện đúng các quy định của nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm 2011
Kính đơn
(ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4338/BHXH-TCCB hướng dẫn tuyển viên chức đợt 2 năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40