Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1726/BHXH-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Anh Minh
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1726/BHXH-KT
V/v hướng dẫn nội dung kiểm tra thực thi công vụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/11/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH quy định về công tác kiểm tra, trong đó có nội dung kiểm tra thực thi công vụ (TTCV). Để giúp Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện kiểm tra TTCV từ năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời hướng dẫn như sau:

1. Các quy định làm căn cứ để kiểm tra TTCV

- Các quy định của pháp luật: Pháp luật Cán bộ, công chức, Viên chức; pháp luật Thanh tra; pháp luật Phòng, chống tham nhũng; pháp luật Khiếu nại, Tố cáo; pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và các quy định của pháp luật có liên quan đến các hoạt động của ngành.

- Các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Các quy định của chính quyền địa phương đối với đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn.

2. Nội dung kiểm tra TTCV

a) Kiểm tra việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của BHXH Việt Nam trong việc quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động và nhân dân trên địa bàn quản lý.

- Kiểm tra việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; niêm yết và thực hiện nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định tại bộ phận một cửa về niêm yết và thực hiện thủ tục, quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính; quy tắc ứng xử của CCVC và tổ chức nơi tiếp đón các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng CCVC; việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc, đình chỉ công tác, nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật của CCVC và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động TTCV.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan.

b) Kiểm tra việc thực hiện chức trách của CCVC

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

- Kiểm tra việc thực thi chức trách theo nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

- Kiểm tra việc chấp hành Quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp của CCVC.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về những việc CCVC không được làm.

3. Tổ chức kiểm tra TTCV

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra TTCV để nâng cao ý thức kỷ luật và trách nhiệm của CCVC. Quy trình và thủ tục kiểm tra TTCV được thực hiện theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Để làm rõ hơn một số nội dung khi tiến hành kiểm tra TTCV như: Việc thu thập thông tin từ đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT để ra quyết định kiểm tra; kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính của CCVC trong khi TTCV và kiểm tra xác minh theo đơn thư phản ánh, tố cáo của công dân, tổ chức, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đoàn kiểm tra, xác minh và thu thập thông tin phải có ít nhất 02 cán bộ tham gia.

- CCVC được giao nhiệm vụ đi kiểm tra, xác minh và thu thập thông tin phải mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu làm việc và thẻ công chức (nếu có).

- Để kiểm tra việc TTCV của CCVC, cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra có thể phối hợp với cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ, thủ tục tham gia hoặc giải quyết chế độ BHXH, BHYT để liên hệ làm việc với cơ quan BHXH (đặc biệt là các cá nhân, tổ chức có ý kiến, đơn thư phản ánh, tố cáo về thái độ, trách nhiệm và hành vi của CCVC thuộc đơn vị). Thông qua theo dõi việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính để có cơ sở xem xét, đánh giá thái độ, trách nhiệm và năng lực của CCVC được giao nhiệm vụ;

- Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra TTCV có thể sử dụng các thiết bị để ghi âm, ghi hình thu thập thông tin làm căn cứ xem xét, xử lý sau kiểm tra. Trường hợp phát hiện CCVC có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, của ngành hoặc quy tắc ứng xử thì tiến hành lập biên bản tại chỗ có sự chứng kiến của đại diện đơn vị.

4. Về chế độ báo cáo: Hàng quý, BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, nhận xét, đánh giá nội dung công tác kiểm tra TTCV vào mục V, VI của Báo cáo công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Mẫu số 12/BC-KT) ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH.

Trên đây là một số nội dung để BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra TTCV. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Kiểm tra) để nghiên cứu, hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KT (05).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
Nguyễn Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1726/BHXH-KT ngày 09/05/2012 hướng dẫn nội dung kiểm tra thực thi công vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.054

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149