Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1524/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1524/BHXH-BC
V/v: hướng dẫn thực hiện dự toán chi quản lý bộ máy năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số 285/QĐ-BHXH ngày 22/3/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giao dự toán ngân sách năm 2011, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời hướng dẫn thực hiện dự toán chi quản lý bộ máy năm 2011 như sau:

1. Dự toán chi quản lý bộ máy năm 2011 giao cho đơn vị trên cơ sở nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 về giao dự toán thu, chi năm 2011; số biên chế công chức, biên chế viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Quyết định số 117/QĐ-BHXH ngày 27/01/2011 và theo mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng.

2. Dự toán chi quản lý bộ máy năm 2011 giao cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo 3 nội dung chi sau:

2.1. Chi thường xuyên, bao gồm:

- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương (22%) theo chế độ do Nhà nước quy định, gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn;

- Chi quản lý hành chính: thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011, bao gồm:

+ Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy hàng năm, gồm: vật tư văn phòng; thông tin liên lạc; thanh toán dịch vụ công cộng; các khoản khen thưởng theo chế độ; phúc lợi tập thể; công tác phí; hội nghị; chi phí thuê mướn; đoàn ra, đoàn vào;

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên hàng năm, gồm: tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; đồng phục; chi quản lý ngành; chi thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành; xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; các khoản chi khác theo quy định;

+ Các khoản chi mua sắm, thay thế trang thiết bị và phương tiện làm việc; sửa chữa thường xuyên tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các khoản chi khác theo quy định.

2.2. Chi thường xuyên đặc thù, bao gồm:

- Chi phục vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế;

- Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu bảo hiểm y tế của các đối tượng là: học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể;

- Chi phục vụ công tác chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế (không bao gồm chi từ nguồn lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp);

- Chi phí làm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và chi phí in, mua biểu mẫu, chứng từ, báo cáo dùng cho chuyên môn;

- Chi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (thực hiện theo hướng dẫn về nghiệp vụ tuyên truyền năm 2011);

- Chi lệ phí chuyển tiền trả cho ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và chi phí vận chuyển, bảo vệ tiền;

- Chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Chi lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, gồm: lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm; lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng do quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo đảm (các quỹ thành phần tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất); lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng do quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo đảm và lệ phí chi trả trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

- Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Chi không thường xuyên, bao gồm:

- Chi đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ;

- Chi nghiên cứu khoa học (bố trí theo đề tài nghiên cứu được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc do bổ sung biên chế mới;

- Chi sửa chữa nhỏ trụ sở làm việc;

- Chi thuê trụ sở làm việc.

3. Đơn với chi lệ phí chi: Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đơn vị thực hiện như sau:

- Không thực hiện trích lệ phí chi theo hướng dẫn tại Công văn số 3491/BHXH-BC ngày 23/9/2005.

- Thực hiện chi lệ phí chi theo các nội dung chi quy định tại Công văn số 3491/BHXH-BC ngày 23/9/2005 và tập hợp số chi vào Tài khoản 338 – Thanh toán lệ phí chi trả BHXH (Nợ tài khoản 338, Có tài khoản 111, 112).

- Khi các văn bản hướng dẫn Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 được ban hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có hướng dẫn cụ thể việc chuyển sổ và tất toán Tài khoản 338.

4. Trong phạm vi dự toán chi quản lý bộ máy năm 2011 được giao và cơ cấu phân bổ các nội dung chi đã thông báo, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phí đảm bảo bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị (tối đa 1,0 lần lương) và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định.

Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011, Quy chế quản lý tài chính và định mức chi tiêu nội bộ ban hành, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành về nội dung và định mức chi để thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu hoạt động tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các PTGĐ;
- Lưu VT, BC (2 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1524/BHXH-BC về hướng dẫn thực hiện dự toán chi quản lý bộ máy ngày 18/04/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123