DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 14/2023/TT-BTC: Hướng dẫn lập, trình bày báo cáo tài chính của NHPT

Avatar

 

Ngày 07/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với ngân hàng phát triển Việt Nam.

Theo đó, hướng dẫn việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất, cụ thể như sau:

(1) Báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính của NHPT gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

-  Báo cáo tài chính năm của NHPT, bao gồm:

+ Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 - NHPT

+ Báo cáo kết quả hoạt động

Mẫu số B02 - NHPT

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 - NHPT

+ Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B04 - NHPT

- Báo cáo tài chính giữa niên độ của NHPT (dạng đầy đủ), bao gồm

+ Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Mẫu số B01a - NHPT

+ Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

Mẫu số B02a - NHPT

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Mẫu số B03a - NHPT

+ Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Mẫu số B04a - NHPT

Biểu mẫu báo cáo tài chính và hướng dẫn lập, trình bày các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính của NHPT thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BTC.

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 14/2023/TT-BTC quy định rõ nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

- Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ chuẩn mực kế toán, các thông tin trọng yếu phải được giải trình đề giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của NHPT.

- Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức).

- Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

- Các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.

- Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động được sắp xếp theo từng hoạt động nghiệp vụ, phù hợp giữa thu nhập và chi phí.

(2) Báo cáo tài chính hợp nhất

NHPT là đơn vị có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm lập báo cáo tài chính; tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của đơn vị. NHPT lập báo cáo tài chính hợp nhất theo năm.

Hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất gồm các báo cáo:

- Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất

Mẫu số B01 - NHPT/HN

- Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất

Mẫu số B02 - NHPT/HN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Mẫu số B03 - NHPT/HN

- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Mẫu số B04 - NHPT/HN

Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất của NHPT thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BTC.

Phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất của NHPT thực hiện theo quy định tại Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023. 

  •  420
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…