DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tạp chí giáo dục có những nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Avatar

 

Để người dân hiểu rõ hơn về Tạp chí giáo dục, một câu hỏi đặt ra là Tạp chí giáo dục có những nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Tạp chí giáo dục có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

Căn cứ tại Điều 6 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023, có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

- Tạp chí có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng biên tập theo quy định của pháp luật.

Tổng Biên tập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập.

- Tạp chí có 03 ban:

+ Ban Biên tập (phụ trách công tác biên tập và truyền thông);

+ Ban Thư kí (phụ trách công tác xuất bản và tổ chức cán bộ);

+ Ban Trị sự (phụ trách công tác tài chính, kinh doanh, hành chính, cơ sở vật chất).

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Xưởng In.

+ Số lượng người làm việc là viên chức, số lượng cấp phó Ban của Tạp chí thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ cấu tổ chức của Tạp chí có sự thay đổi, Tổng Biên tập xây dựng Đề án và báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng biên tập và Hội đồng cố vấn khoa học

+ Tạp chí được thành lập Hội đồng biên tập và Hội đồng cố vấn khoa học để giúp Tổng Biên tập về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

+ Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Hội đồng biên tập và Hội đồng cố vấn khoa học do Tổng Biên tập Tạp chí quy định.

- Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của Tạp chí do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế theo quy định của pháp luật.

tap-chi-giao-duc

Tạp chí giáo dục có những nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Tạp chí giáo dục có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 1622/QĐ-BGDĐT năm 2023, có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch hoạt động 05 năm và hàng năm; phương hướng, chủ trương và kế hoạch phát triển Tạp chí trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của đất nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí định kỳ, chuyên đề, trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, chức năng, kế hoạch đã được phê duyệt và Giấy phép hoạt động báo chí in, Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Tổ chức các diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến ngành giáo dục và các lĩnh vực: Khoa học giáo dục, tâm lí học, khoa học liên ngành (thuộc lĩnh vực khoa học xã hội) và các mô hình giáo dục tiên tiến ở trong nước và nước ngoài.

- Tham mưu, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngành giáo dục; phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của ngành giáo dục thông qua hoạt động của Tạp chí.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án, dự án trong phạm vi được giao, trong đó ưu tiên nghiên cứu, phân tích, đề xuất, phản biện, tư vấn chính sách, nghiên cứu các vấn đề giáo dục gắn liền với thực tiễn phục vụ công tác ban hành chính sách. Các công bố nghiên cứu gắn với chính sách, tham mưu tháo gỡ các nút thắt về chính sách, đồng thời tham gia vào hoạt động hướng dẫn, triển khai, thực hiện chính sách; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về ngành giáo dục và các lĩnh vực: Khoa học giáo dục, tâm lí học, khoa học liên ngành (thuộc lĩnh vực khoa học xã hội) và các mô hình giáo dục tiên tiến ở trong nước và nước ngoài.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động của Tạp chí giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung liên quan đến hoạt động của Tạp chí Giáo dục.

- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cộng tác viên và người lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; quản lý hồ sơ, tài liệu của Tạp chí và nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

  •  153
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…