DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể ĐVSN lĩnh vực tài chính

Avatar

 
Ngày 01/12/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN) thuộc lĩnh vực tài chính.
 
Theo đó, Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định điều kiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể ĐVSN lĩnh vực tài chính như sau:
 
 
(1) Điều kiện sáp nhập, hợp nhất ĐVSN lĩnh vực tài chính
 
- Việc sáp nhập, hợp nhất ĐVSN thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi cơ quan, tổ chức có ĐVSN khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ với ĐVSN trong lĩnh vực tài chính để sáp nhập, hợp nhất và ĐVSN trong lĩnh vực tài chính đáp ứng một trong các điều kiện sau:
 
+ Có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
 
+ Hai năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước của ĐVSN.
 
+ Không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
 
+ Không đảm bảo mức độ tự chủ từ 30% trở lên chi thường xuyên hoặc có 30% số lượng người làm việc trở lên được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này hoặc không còn khả năng đảm bảo mức độ tự chủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
 
+ Không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
 
- Việc sáp nhập, hợp nhất các ĐVSN có mức độ tự chủ tài chính như nhau đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của các đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các ĐVSN tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của ĐVSN sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 
- ĐVSN hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ điều kiện thành lập ĐVSN quy định tại Điều 5 Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
 
(2) Điều kiện giải thể ĐVSN thuộc lĩnh vực tài chính
 
- Việc giải thể ĐVSN được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:
 
+ Không còn chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
 
+ Không xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
 
+ Không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị không có ĐVSN khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, hợp nhất.
 
+ Không đảm bảo mức độ tự chủ từ 30% trở lên chi thường xuyên hoặc có 30% số lượng người làm việc trở lên được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 72/2023/TT-BTC hoặc không còn khả năng đảm bảo mức độ tự chủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 120/2020/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị không có ĐVSN khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, hợp nhất.
 
+ Không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
 
+ Đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
 
- ĐVSN chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các nghĩa vụ khác có liên quan và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.
 
Xem thêm Thông tư 72/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/2/2024.
  •  200
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…