DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định 144-QĐ/TW: Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Avatar

 

Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định 144-QĐ/TW Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/18/QD-144-TW.doc Quy định 144-QĐ/TW

(1) Chuẩn mực trong yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc là như thế nào?

Nội dung này được quy định tại Điều 1 Quy định 144-QĐ/TW, theo đó, cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới có phải phấn đấu cho mục đích, cũng như lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cạnh đó, còn phải tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

Đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

(2) Phải làm gì mới đáp ứng được chuẩn mực về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư?

Tại Điều 3 Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cán bộ, đảng viên giai đoạn mới cần phải tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, còn phải quản lý, sử dụng tài sản công vào đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.

Đồng thời, phải trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, phải trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm và tích cực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, không che giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật. Thấy cái đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.

Cuối cùng, cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Bên cạnh 02 chuẩn mực như đã nêu tại mục (1) và (2), Quy định 144-QĐ/TW còn đề cập đến 03 nội dung khác bao gồm:

- Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập.

- Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

- Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định 144-QĐ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình. Trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc phải báo cáo với Bộ Chính trị để xem xét, quyết định (qua Ban Tuyên giáo Trung ương).

  •  2135
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…