DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Luật quy hoạch: bãi bỏ một số điều khoản của 59 Luật, Pháp lệnh

Avatar

 

Theo lịch hoạt động của Quốc hội thì kỳ họp thứ 2 sắp diễn ra từ ngày 20/10 – 18/11/2016 sẽ thông qua Luật quy họach dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, nội dung của Luật quy họach sẽ bao gồm 6 Chương và 68 Điều:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Lập quy họach

Chương III: Thẩm định và phê duyệt quy họach

Chương IV: Điều chỉnh quy họach

Chương V: Quản lý và thực hiện quy họach

Chương VI: Điều khoản thi hành.

Đính kèm Dự thảo Luật quy họach là Phụ lục bãi bỏ một số điều khoản quy định về hoạt động quy họach liên quan tại các Luật, Pháp lệnh.

TT

Luật/Pháp lệnh

Quy định hết hiệu lực

1.             

Luật Điện lực sửa đổi 2012

Khoản 3, 4, 5, điều 1.

2.             

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Khoản 1, điều 4; điểm b, khoản 1, điều 6, khoản 3, điều 24, điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, điều 25

3.             

Luật Dầu khí sửa đổi 2008

Khoản 18, điều 1.

4.             

Luật Hóa chất  2007

Khoản 2, điều 6; điều 8; điều 9; khoản 3, điều 49; điểm a, khoản 1, điều 63.

5.             

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá 2012

Khoản 3, điều 4; điều 20; khoản 1, điều 21.

6.             

Luật Đê điều 2006

Điều 1; khoản 3, điều 5; khoản 2, điều 6; điều 8; điều 9; điều 10; điều 11, điều 12; điều 13; khoản 1 và 2, điều 14; điều 15; điều 16; điều 17; điều 18; điều 19; khoản 1, điều 22; điểm b, khoản 3, điều 26; Khoản 1, 2 và 3, điều 27; điểm a, khoản 2 và điểm a,  khoản 3, điểm a, khoản 5,  khoản 6, điều 42; điểm a và b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, điều 43.

7.             

Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004

Điểm a, khoản 2, điều 6; khoản 2, điều 7; khoản 1 và 3, điều 9; điều 13; điều 14; điều 15; khoản 1 và 2, điều 16; điều 17; khoản 1 và điểm b, khoản 3, điều 18; điều 19; điều 20; điều 21; khoản 1, điều 23; khoản 1 và 2, điều 24; điểm b, khoản 1, điều 26; khoản 1, điều 27; điểm b, khoản1  và điểm a, khoản 3, điều 29; điểm e, khoản 3, điều 38; khoản 2, điều 48; khoản 1, điều 57; điều 58; khoản 2, điều 60.

8.             

Luật Thủy sản 2003

Khoản 7, điều 2; khoản 1, điều 4; khoản 3, điều 5; khoản 3, 10 và 13, điều 6; điều 9; điều 23; điểm a, khoản 1, điều 24; khoản 1 và 5,  điều 28; khoản 1,  điều 32; khoản 1, điều 37; khoản 1, điều 41; khoản 1, điều 42; khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 43; khoản 1 và 3, điều 51.

9.             

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 2001

Khoản 1và 3, điều 29.

10.           

Luật Thú y 2015

Điểm b, khoản 1, điều 5; điểm b, khoản 1, điều 9; khoản 3 và 4, điều 40; điểm a, khoản 1, điều 69; điểm a, khoản 1, điều 71; điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 76.

11.           

Pháp lệnh về Giống vật nuôi 2004

Khoản 1, điều 4; khoản 1, điều 5; điểm b, khoản 2, điều 16.

12.           

Pháp lệnh về Giống Cây trồng 2004

Khoản 1, điều 4; khoản 1, điều 5.

13.           

Luật Xây dựng 2014

Khoản5,7,8,11,18,21,24,25,30,31,32,33,44,45, điều 3; khoản 1, điều 4; điểm b, khoản 1, điều 8; khoản 1, điều 10; khoản  4, điều 12; điểm a, c, khoản 1 và khoản 2, điều 14; điều 15; điều 16; điều 17; điều 18; điều 19; điều 20; điều 21; điều 22; điều 23; điều 24; điều 25; điều 26; điều 27; điều 28; điều 29; khoản 1 và 2, điều 32; điều 33; khoản 1, 4 và 5, điều 34; khoản 1 và 2 điều 35; điều 36; điều 37; điều 38; điều 39; điều 40; khoản 1, 2, 3, 5 và 6, điều 41; điều 42; điều 42; điều 43; điều 44; điều 45; điều 46; điều 47; điều 48.

14.           

Luật Thủ đô 2012

Điều 8; khoản 2 và 3, điều 9; khoản 1 và 3, điều 10; khoản 1 và 2, điều 12; khoản 1, điều 14; điều 15, khoản 1 và 2, điều 16; khoản 1 và 2, điều 18; khoản 1, điều 19; điều 24.

15.           

Luật Giáo dục Đại học 2012

Khoản 1, điều 9; điều 11; điểm a, khoản 1, điều 22; khoản 1, điều 24; điểm a, khoản 1, điều 34; khoản 1, điều 68.

16.           

Luật giáo dục sửa đổi 2009

Khoản 14, 16, 27, điều 1.

17.           

Luật đường sắt 2005

Điều 6; khoản 2, điều 8; điều 14, 15, 16; điểm c, khoản 1, điều 57.

18.           

Luật Giao thông đường thủy nội địa

Khoản 1, 2, 5 và 23 , điều 1

19.           

Luật giao thông đường thủy nội địa

Điều 10; khoản 4, 5 và 6, điều 99; khoản 2, điều 100.

20.           

Bộ Luật hàng hải

Khoản 3, điều 5; điều 63; khoản 1, điều 64; khoản 1, điều 67.

21.           

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Khoản 2, 13 và 22, điều 1.

22.           

Luật Giao thông đường bộ 2008

Điều 6; khoản 1, điều 42; khoản 2, điều 46; khoản 2, 3 và 4, điều 51; khoản 7, điều 61; khoản 3, điều 64;

23.           

Luật Năng lượng nguyên tử 2008

Điều 13; điều 14; điều 15; khoản 4, điều 45.

24.           

Luật Khoa học và công nghệ

Điều 10; khoản 2, điều 11; điểm b, khoản 2, điều 16; khoản 1, điều 22; khoản 2, 3, điều 67; khoản 2, điều 73; khoản 1, điều 74.

25.           

Luật Công nghệ cao 2008

Khoản 1, điều 33.

26.           

Luật Đo lường

Khoản 2 và 5, điều 12; khoản 1, điều 41; khoản 1, điều 54; điểm a, khoản 1, điều 55; điểm a, b, khoản 2, điều 56.

27.           

Bộ Luật Lao động 2012

Khoản 2,điều 235.

28.           

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Khoản 3, điều 6; khoản 4, điều 7; điều 8 khoản 1 và điểm a, khoản 4, điều 18; khoản 1, điều 32; điểm a, khoản 2, điều 71.

29.           

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Khoản 21, điều 3; điều 8; điều 9; điều 10; điều 11; điều 12; điều 13; điều 14; điều 15; điều 16; điều 17; điểm a, khoản 3,  điều 21; điều 35; khoản 1, điều 37; điều 40; khoản 5, điều 49; khoản 1, điều 52; khoản 2, điều 56; khoản 2, điều 59; Điểm a, khoản 3, điều 66; điểm a và đ, khoản 6, điều 70; khoản 1, điều 88; điều 94; điều 98; khoản 2 và 4, điều 139; khoản 1, 5, 10, điều 141; khoản 3, điều 142; điểm a, c và d, khoản 1, điều 143; điểm a và b, khoản 1, điều 147.

30.           

Luật Đa dạng sinh học 2008

Khoản 2, điều 5; điều 8; điều 9; điều 10; điều 11; điều 12; điều 13; điều 14; điều 15; khoản 3, điều 18; khoản 3, điều 19; khoản 3, điều 20; khoản 1, điều 24; điểm b, khoản 3, điều 73.

31.           

Luật Đất đai 2013

Khoản 2,3 và 6, điều 3; khoản 1, điều 6; khoản 2, điều 9; khoản 2; điều 12; khoản 1, điều 13; điều 14; khoản 1 và 2, điều 21; khoản 3,4, điều 22; điều 35; điều 36; khoản 1, điều 37; khoản 1, 2 và điểm a, khoản 3, điều 38; khoản 1, 2 và điểm a, khoản 3, điều 39; khoản 1, 2 và điểm b, khoản 3, khoản 5, điều 40; khoản 1, 2 và điểm a, khoản 3, điều 41; điều 42; điều 43; điều 44; điều 45; điều 46; điều 47; điều 48; khoản 1, 2, 4, 5, điều 49; điều 50; điều 51  khoản 1, điều 73; khoản 2, điều 101; điểm b, khoản 2, điều 102; khoản 1, điều 111; điểm d,  khoản 2, điều 121; khoản 5, điều 129; khoản 4, điều 132; khoản 1, điều 134; khoản 1 và 3, điều 136; khoản 1 và 4, điều 137; điểm a , khoản 2, điều 140; khoản 4, điều 141; khoản 4, điều 142; khoản 1, 2 và 3, điều 143; khoản 1, điều 144; khoản 1, 2 ,  điều 145; khoản 1, 2 và 3, điều 146; khoản 3, điều 147; khoản 2 và 3, điều 148; khoản 1, điều 149; khoản 1 và 3, điều 150; khoản 1 và 2, điều 151; khoản 2, điều 153; khoản 1 và 2, điều 155; khoản 2 và 3, điều 156; khoản 2, điều 158; khoản 2, điều 160; khoản 1, điều 161; khoản 1, và 2, điều 162; khoản 1, 2 và 3, điều 165; điểm b, khoản 1, điều 189; khoản 2, điều 191; điểm a, khoản 3, điều 199; điểm a, khoản 1, điều 207.

32.           

Luật Biển Việt Nam 2012

Điều 44.

33.           

Luật Tài nguyên nước 2012

Khoản 3 và 8, điều 3; khoản 2 và 5, điều 4; khoản 10, điều 9; điều 10; điều 11; điểm a, khoản 1, điều 14; khoản 1, 2 và 3, điều 15; khoản 1 và 2, điều 16;  điều 17; điều 18; điều 19; điều 20; điều 21; điều 22; điều 23; điều 24; khoản 1, điều 26; khoản 1, điều 37; khoản 2, điều 46; khoản 2, điều 48; khoản 3, điều 50; khoản 2, điều 47; khoản 3, điều 52; khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 53; khoản 1 và 2, điều 54; điểm b, khoản 1, điều 55; khoản 2, điều 68; điểm a,b, khoản2, điều 70; điểm b, khoản 1, điều 71.

34.           

Luật Khoáng sản 2010

Khoản 1 và 3, điều 3; khoản 1, điều 4; điều 10, 11, 12, 13, 14, 15; khoản 2, điều 21; khoản 1, điều 26; điểm b, khoản 1 và  khoản 4, điều 28; điểm b, khoản 2, điều 40; điểm b, khoản 1, điều 47; điểm a, khoản 2, điều 53; điểm b, khoản 2 và khoản 3, điều 80; điểm c, khoản 1, điều 81.

35.           

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn năm 1994

Điều 5; khoản 2, điều 16.

36.           

Luật báo chí sửa đổi 1999

Khoản 7, 13, điều 1.

37.           

Luật Xuất bản 2012

Điểm a, khoản 1, điều 6; khoản 1, điều 7; khoản 4, điều 13; điểm d,  khoản 1, điều 32.

38.           

Luật Công nghệ Thông tin 2006

Khoản 1, điều 6; khoản 2, điều 50; khoản 2, điều 51.

 

39.           

Luật Viễn thông 2009

 

Khoản 21 và 22, điều 3; điều 8; điểm a và b, khoản 2, điều 9; điểm đ, khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 14; khoản 1, điều 21; khoản 1 ,  điều 24; khoản 2, điều 29; khoản 1, điều 35; điểm c,  khoản 1, điều 36; điểm b,  khoản 2,  điều 37; khoản 3, điều 38; khoản 1 và điểm a, khoản 3, điều 46; điểm a, khoản 1 và khoản 2, điều 47; điểm a, khoản 1, điều 48; điểm b, khoản 2, điều 48; điểm b,  khoản 2, điều 50; điều 57; khoản 1, điều 58; khoản 2, điều 59; khoản 1, điều 60; điểm a và b, khoản 1, điểm a và b,  khoản 2, khoản 3,  điều 61.

40.           

Luật Bưu chính 2010

Khoản 1 và 2,  điều 34; khoản 11, điều 44.

41.           

Luật Tần số vô tuyến điện 2009

Khoản 6, điều 3; điểm b,  khoản 2, điều 5; điều 10; điều 11; điều 12; khoản 3, điều 16; khoản 2, điều 17; khoản 2 và điểm a, c, khoản 3, điều 18; điểm d, khoản 2, điều 19; khoản 1, điều 45; điểm a,  khoản 1, điều 46.

42.           

Luật Giao dịch điện tử 2005

Khoản 1, điều 7.

43.           

Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2009

Khoản 15 và 18, điều 2.

44.           

Luật Quảng cáo 2012

Khoản 2,  điều 4; điểm c, khoản 2, điều 10; điểm c,  khoản 1, điều 12; điểm c, khoản 1, điều 13; khoản 1, điều 27; khoản 1; điểm c, khoản 3 và  điểm b, c, khoản 4, điều 31; điều 37; điều 38.

45.           

Luật Thể dục, thể thao

Khoản 1, điều 6; điểm a, khoản 4, điều 21; khoản 1 và 4, điều 65.

46.           

Luật Du lịch 2005

Khoản 7, điều 4; khoản 1, điều 5; khoản 3, điều 6; khoản 1 và 5, điều 10; khoản 4, điều 11; khoản 2, điều 12 ; điều 14; điều 17 ; điều 18 ; điều 19 ; điều 20 ; điều 21; điều 26; khoản 2, điều 28; khoản 3, điều 30; điểm b, khoản 1, điều 32; điểm a và b, khoản 1, điều 33; khoản 2, điều 67.

47.           

Luật Điện ảnh

Khoản 6, điều 5; khoản 1, điều 8.

48.           

Pháp lệnh thư viện 2000

Khoản 1, điều 24.

49.           

Luật Khám chữa bệnh 2009

Điểm a và b, khoản 2, điều 5; điều 82; khoản 1, điều 83.

50.           

Luật Bảo hiểm y tế 2008

 

Khoản 2, điều 6.

51.           

Luật An toàn thực phẩm 2010

Khoản 1, điều 4; điểm a, khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 62; khoản 1, điều 63; khoản 1,4, điều 64; khoản 1, điều 65.

52.           

Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng 2008

Điều 1; khoản 1, điều 6; điều 12; điều 13; điều 19; khoản 2, điều 24.

53.           

Luật Quốc phòng 2005

Khoản 2, điều 11; khoản 1, điều 23; khoản 1, điều 25; khoản 1, điều 42; khoản 2, điều 45; khoản 2 và 3, điều 46.

54.           

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia 2007

Khoản 2, điều 18.

55.           

Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001

Khoản 1, điều 57.

56.           

Luật Hải quan 2001

Khoản 1, điều 99.

57.           

Luật Dự trữ quốc gia 2012

Khoản 2, điều 4;  khoản 1, điều 5; khoản 2, điều 10; điểm a, khoản 2, điều 13; khoản 2, điều 15; khoản 1, điều 16; khoản 2, điều 18;  khoản 3, điều 14; khoản 3, điều 20; ; điểm a, điểm 1, điều 38; điều 58; điều 59; điều 60; điều 61.

58.           

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Khoản 5,7, điều 3; khoản 1, điều 5; khoản 2, điều 6; khoản 2, điều 8; điểm a, khoản 1, điều 9; điều 26; điều 27; điều 28; điều 29; điều 30; điều 31; điều 32; điểm a, khoản 2, điều 35; khoản 1, điều 39; khoản 3, điều 57; điểm b, khoản 2; điểm g, khoản 1, điều 68; khoản 1, điều 71; điểm b, khoản 2 và điểm a, khoản 3, điều 73; điểm b, khoản 1, điều 74; điểm b, khoản 2, điều 76; khoản 3, điều 79.

59.           

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Khoản 1, 2, điều 7; khoản 3, điều 8; khoản 1, điều 9; khoản 4, điều 16; điểm b, khoản 1, điều 28; khoản 4, điều 33; khoản 1 và 5, điều 34.

Xem chi tiết Dự thảo Luật quy họach tại file đính kèm.

  •  7912
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…