DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Kế hoạch tổ chức thi tuyển KSV sơ cấp, trung cấp, cao cấp ngành Kiểm sát năm 2020

Avatar

 

 

VKSNDTC ban hành kế hoạch 91/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển KSV sơ cấp, KSV trung cấp, KSV cao cấp ngành Kiểm sát năm 2020.

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi gồm:

*** Kiểm sát viên cao cấp:

- Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên công tác tại VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự cấp thứ hai; Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh;

- Người dự thi ở VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu VKSND cấp cao nào thì phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp và VKSND cấp cao đó; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp cao đã đăng ký.

- Người dự thi ở VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND tối cao thì phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp và VKSND tối cao; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND tối cao và chấp hành sự phân công của Viện trưởng VKSND tối cao.

*** Kiểm sát viên trung cấp:

- Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp công tác tại VKSND các cấp, VKS quân sự các cấp; Viện trưởng VKSND cấp huyện;

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện (chỉ tiêu không theo đơn vị đã phân bổ mà thực hiện nguyên tắc có cạnh tranh);

- Người dự thi là Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại VKSND cấp huyện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND cấp tỉnh thì Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ

nhiệm đến VKSND cấp tỉnh; đồng thời Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm điều động, bố trí công chức ở VKSND cấp tỉnh đến VKSND cấp huyện để bảo đảm VKSND hai cấp ổn định biên chế để thực hiện tốt nhiệm vụ;

- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND tối cao, VKSND cấp cao nào thì Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định và được VKSND tối cao, VKSND cấp cao nơi người đó đăng ký đồng ý; sau khi trúng tuyển được điều

Lưu ý: Người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND các cấp có nguyện vọng đăng ký dự thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp theo chỉ tiêu của VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh phải làm đơn cam kết nếu được bổ nhiệm Kiểm sát viên thì không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và chấp hành sự phân công của lãnh đạo đơn vị nơi đăng ký nguyện vọng. Trường hợp do có nhu cầu cần bố trí lãnh đạo, quản lý thì lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi cán bộ đến công tác xem xét, quyết định.

*** Kiểm sát viên sơ cấp:

Chuyên viên, Kiểm tra viên công tác tại VKSND các cấp và VKS quân sự các cấp.

Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển:

** Ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 (đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020 (Khoản 2 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên được dự thi phải hiện giữ hệ số lượng từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi; có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

- Đối với người dự thi Kiểm sát viên trung cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 (đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 05 năm);

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020 (Khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014) và là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

** Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2017, 2018, 2019) hoàn thành UỐI nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong ba năm trước đó có 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác động ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển.

** Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát thống nhất giới thiệu tham gia dự thi.

** Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

** Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; 3.6. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

** Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

* Điều kiện và tiêu chuẩn được xác định đến ngày cơ quan có thẩm quyền xét tuyển chọn cử dự thi. Giao Thủ trưởng đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng dự thi.

Xem chi tiết kế hoạch tại file đính kèm:

 

  •  4935
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…