DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

KẾ HOẠCH THANH TRA, GIÁM SÁT TÒA ÁN NĂM 2018

Avatar

 
 
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24/11/2014; Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 29/11/2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của thanh tra; Căn cứ Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; Căn cứ Quyết định số 346a/2017/QQĐ-TANNTC ngày 01/3/2017 của chánh án tòa án nhân dân tối cao về ban hành quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân; Căn cứ Chỉ thị số 01/2018/CT-CA ngày 26/01/2018 của chánh tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án; Tòa án nhân dân tối cao ban hành kế hoạch thanh tra, giám sát năm 2018, như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 
1.Mục đích:
 
- Thông qua công tác thanh tra, giám sát để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tòa án và đội ngũ  cán bộ, công chức và người lao động trong tòa án, qua đó đánh giá về kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu xót để rút kinh nghiệm chung.
 
- Phát hiện kịp thời các sai phạm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, nhắm tăng cường kỹ cương, kỷ luật công vụ; nâng cao chất lượng công tác của các tòa án; góp phần xây dựng các Tòa án thực sự trong sạch,vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức kỹ cương liêm chính.
 
- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, Quy định của tòa án nhân dân tối cao sửa đổi. bổ sung kịp thời, nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý của Chánh Tòa án nhân dân tối cao.
 
2.Yêu cầu:
 
- Kế hoạch thanh tra, giám sát năm 2018 phải bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục địch đã đặt ra. 
 
- Triển khai thanh tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án, bảo đảm sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong các Tòa án nhân dân, giữa các cấp để tránh chồng chéo, tổng hợp, nhận định tình hình thực tiễn, để ra những biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, giám sát trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.
 
- Việc lựa chọn nội dung và đối tượng thanh tra, giám sát phải tránh dàn trải, tập trung vào những cơ quan, đơn vị có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, có vụ việc phức tạp, nỗi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh; kết hợp thực hiên thanh tra và giám sát trong một đợt, kết hợp thanh tra nhiều nội dung tại một cơ quan, đơn vị nếu xét thấy có nhiều nội dung cần thanh tra. 
 
- Nội dung kế hoạch và việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 
 
- Kết thúc đợt thanh tra, giám sát phải tổ chức rút kinh nghiệm với các đối tượng thanh tra, giám sát , phải chỉ ra những hạn chê, thiếu xót cần rút kinh nghiệm; đề suất với cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những trường hợp có sai lầm nghiêm trọng. 
 
II.NỘI DUNG THANH TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018
 
1. Công tác thanh tra, giám sát theo kế hoạch. 
 
1.1. Thanh tra hoạt động công vụ của các Tòa án nhân dân. 
 
a) Nội dung thanh tra:
 
-  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01/2018/CT-CA ngày 26 tháng 01 năm 2018 của chánh Toà án nhân dân tối cao về triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án trong hoạt động công vụ như sau:
 
+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị 01/2018/CT-CA ngày 26 tháng 01 năm 2018 của chánh tòa án nhân dân tối cao;
 
+ Công tác thi hành án hành sự: việc ra quyết định thì hành án phạt tù đối với người bị kết án mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù;
 
+ Việc thực hiện hướng dẫn số 136/HĐ/TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp;
 
+ Việc thực hiện công bố bản án, quyết định trên công thông tin điện tử Tòa án theo Nghị quyết số 03/2017/HĐTP ngày 16/3/2017 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao;
 
+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của chánh Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân;
 
+ Thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý. Sử dụng công thức và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ, tập trung ở một số lĩnh vực: quản lý biên chế công chức; tinh giản biên chế theo Nghi quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các Tòa án nhân dân, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với các công chức; đánh giá công chức; việc chấp hành pháp luật về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ .
 
b. Biện pháp thực hiện :
 
Tổ chức các đoàn thanh tra để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.
 
1.2 Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng trong các Tòa án nhân dân.
 
a) Nội dung thanh tra :
 
- Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng:
 
+ Việc xây dựng và thưc hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng;
 
+ Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân, hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng; công tác tổ chức cán bộ;
 
+ Việc xây dựng thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
 
+ Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghê nghiệp; 
 
+ Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; 
 
+ Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng;
 
+ Việc thực hiện minh bạch tài sản; thu nhập; 
 
- Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng; 
 
+ Thanh tra việc xử lý giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; 
 
+ Thanh tra việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; 
 
+ Thanh tra việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 
 
b) Biện pháp thực hiện 
 
- Tổ chức các đoàn thanh tra để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 
 
1.3. Thanh tra tài sản và công sản 
 
a) Nội dung thanh tra:
 
- Thanh tra kiểm tra việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ về tài chính gồm các nội dung: Xác định cơ sở pháp lý, căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, việc công khai quy chế chi tiêu nội bộ, xác định tính đúng đắn của các nội dung của quy chế. 
 
- Thanh tra kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị dự toán trong hệ thống Tòa án nhân dân, bao gồm các nội dung: chi sữa chữa lớn, mua sắm tài sản, thiết bị, kinh phí thực hiện đào tạo bồi dưỡng công chức, viện chức, người lao động thuộc các Tòa án nhân dân và hội thẩm nhân dân;
 
- Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản cố định; 
 
- Thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 
 
b) Biện pháp thực hiện:
 
Tổ chức các đoàn thanh tra để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 
 
1.4. Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công nhân trong các Tòa án nhân dân 
 
a) Nội dung thanh tra:
 
-  Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh.
 
-  Kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng, kéo dài. 
 
b) Biện pháp thực hiện: tổ chức các đoàn thanh tra để thực hiện theo kê hoạch đoàn thanh tra đề ra. 
 
1.5.Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của thẩm phán. 
 
a. Nội dung giám sát thẩm phán:
 
Nội dung giám sát thẩm phán theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 20 Quy chế hoạt động của hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia (ban hành theo Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13  ngày 14/5/2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) cụ thể:
 
-  Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thầm phán theo quy định của luật tổ chức Tòa án nhân dân và các luật có liên quan. 
 
-  Đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, lối sống của thẩm phán. 
 
- Việc thực hiện trách nhiệm của Thẩm phán theo quy định tại điều 76 Luật  tổ chức Tòa án nhân dân; việc thực hiện những điều thẩm phán không được làm theo quy định tại điều 77 Luật Tổ chức tòa án nhân dân;
 
b) Phạm vi phám sát thẩm phán: 
 
-  Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của thẩm phán năm 2018 (số liệu tính từ ngày 1/10/1017 đến thời điểm giám sát) 
 
-  Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vự được giao của thẩm phán trong nhiệm kỳ hiện tại. 
 
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của thẩm phán liên quan đến các vụ việc có tính chất phức tạp, kiến nghị, phản ánh dư luận xã hội quan tâm. 
 
b) Biện pháp thực hiện:
 
Tổ chức các đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. 
 
2. Thanh tra giám sát Thầm phán đột xuất. 
 
Chánh Tòa án nhân dân tối cao, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoặc trưởng ban thanh tra Tòa án nhân dân tối cao được chánh án ủy quyền quyết định thành lập các đoàn thanh tra, giám sát đột xuất theo quy định của pháo luật khí có một trong những căn cứ sau:
 
- Các Tòa án hoặc công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân có dâu hiệu vi phạm phát luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
-  Theo yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng tuyển chọn. giám sát thẩm phán quốc
gia, thành viên của hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia;
 
 
 
Mình vừa cập nhật được Kế hoạch Thanh tra, giám sát Tòa án năm 2018 số 31/TANDTC-BTTr , mọi người tham khảo nhé:
 
Xem và tải về tại file PDF đính kèm nha mọi người, mình chưa có bản Word.
  •  9991
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…