DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hoàn thành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế vào Quý II/2018

Đây là một trong những nhiệm vụ cần phải hoàn thành nhằm thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước được đề cập tại Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2018.

Cụ thể, cần hoàn thành các Nghị định, Quyết định với thời gian cụ thể sau đây:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (Quý II/2018)

- Nghị định thay thế Nghị định 24/2014/NĐ-CPNghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (Quý II/2018)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (Quý II/2018)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức (Năm 2018)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Năm 2018)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP (Năm 2018)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP (Năm 2018).

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương (Quý II/2018)

  •  6746
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…