DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chi tiết 12 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức 2019

Avatar

 

Chi tiết 12 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức 2019

Những nội dung dưới đây được tổng hợp dựa trên:

- Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

- Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

1. Phụ cấp thâm niên vượt khung

- Các đối tượng sau đây được hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó nếu sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng, từ năm thứ 4 trở đi được tính thêm 1%:

- Chuyên viên cao cấp

- Kiểm tra viên chính thuế

- Thanh tra viên cao cấp

- Kiểm lâm viên chính

- Kiểm soát viên cao cấp thuế

- Kế toán viên chính

- Kiểm toán viên cao cấp

- Kiểm dịch viên chính động - thực vật

- Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

- Kiểm soát viên chính đê điều (*)

- Kiểm tra viên cao cấp hải quan

- Chuyên viên

- Thẩm kế viên cao cấp

- Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Kiểm soát viên cao cấp thị trường

- Công chứng viên

- Thống kê viên cao cấp

- Thanh tra viên

- Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Kế toán viên

- Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

- Kiểm soát viên thuế

- Kiểm tra viên cao cấp thuế

- Kiểm toán viên

- Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

- Kiểm soát viên ngân hàng

- Kế toán viên cao cấp

- Kiểm tra viên hải quan

- Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật

- Kiểm dịch viên động - thực vật

- Chuyên viên chính

- Kiểm lâm viên

- Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Kiểm soát viên đê điều (*)

- Thanh tra viên chính

- Thẩm kế viên

- Kiểm soát viên chính thuế

- Kiểm soát viên thị trường

- Kiểm toán viên chính

- Thống kê viên

- Kiểm soát viên chính ngân hàng

- Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Kiểm tra viên chính hải quan

- Kỹ thuật viên bảo quản

- Thẩm kế viên chính

- Chấp hành viên sơ cấp (THA dân sự)

- Kiểm soát viên chính thị trường

- Thẩm tra viên (thi hành án dân sự)

- Thống kê viên chính

- Thư ký thi hành án (dân sự)

- Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Kiểm tra viên thuế

- Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự)

- Các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng

- Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự)

 

Kiến trúc sư cao cấp

Họa sĩ chính

Nghiên cứu viên cao cấp

Huấn luyện viên chính

Kỹ sư cao cấp

Công tác xã hội viên chính

Định chuẩn viên cao cấp

Trợ giúp viên pháp lý chính

Giám định viên cao cấp

Hộ sinh chính

Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn

Kỹ thuật viên chính y

Giáo sư - Giảng viên cao cấp

Y tế công cộng chính

Bác sĩ cao cấp

Điều dưỡng chính

Dược sĩ cao cấp

Dân số viên chính

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp

Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động

Phóng viên - Bình luận viên cao cấp

Trắc địa bản đồ viên chính

Đạo diễn cao cấp

Địa chính viên chính

Diễn viên hạng I

Điều tra viên chính tài nguyên môi trường

Họa sĩ cao cấp

Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường

Huấn luyện viên cao cấp

Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn

Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường

Lưu trữ viên chính

Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn

Chẩn đoán viên chính bệnh động vật

Lưu trữ viên cao cấp

Dự báo viên chính bảo vệ thực vật

Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật

Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật - thú y

Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật

Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng

Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật - thú y

Giáo viên trung học cao cấp

Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng

Phát thanh viên chính

Phát thanh viên cao cấp

Quay phim viên chính (*)

Quay phim viên cao cấp (*)

Dựng phim viên cao cấp

Bảo tàng viên cao cấp

Diễn viên hạng II

Thư viện viên cao cấp

Bảo tàng viên chính

Phương pháp viên cao cấp (*)

Thư viện viên chính

Âm thanh viên cao cấp (*)

Phương pháp viên chính (*)

Thư mục viên cao cấp (*)

Âm thanh viên chính (*)

Kiến trúc sư chính

Thư mục viên chính (*)

Nghiên cứu viên chính

Lưu trữ viên

Kỹ sư chính

Chẩn đoán viên bệnh động vật

Định chuẩn viên chính

Dự báo viên bảo vệ thực vật

Giám định viên chính

Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật - thú y

Dự báo viên chính khí tượng thủy văn

Kiểm nghiệm viên giống cây trồng

Phó giáo sư - Giảng viên chính

Kiến trúc sư

Bác sĩ chính

Nghiên cứu viên

Dược sĩ chính

Kỹ sư

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên chính

Định chuẩn viên

Phóng viên - Bình luận viên chính

Giám định viên

Đạo diễn chính

Dự báo viên khí tượng thủy văn

Quan trắc viên tài nguyên môi trường

Dược sĩ

Giảng viên

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên

Giáo viên trung học (1)

Phóng viên - Bình luận viên

Bác sĩ (2)

Quay phim viên (*)

Điều dưỡng

Dựng phim viên chính

Hộ sinh

Đạo diễn

Kỹ thuật viên y

Họa sĩ

Bảo tàng viên

Thư viện viên

Phương pháp viên (*)

Hướng dẫn viên chính

Âm thanh viên (*)

Tuyên truyền viên chính

Thư mục viên (*)

Huấn luyện viên

Công tác xã hội viên

Giáo viên mầm non cao cấp

Trợ giúp viên pháp lý

Giáo viên trung học cơ sở chính

Y tế công cộng

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động=

Dân số viên

Trắc địa bản đồ viên

Giáo viên tiểu học cao cấp

Địa chính viên

Điều tra viên tài nguyên môi trường

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn

Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*)

Phát thanh viên (*)

Công tác xã hội viên cao đẳng

Hộ sinh cao đẳng

Kỹ thuật viên cao đẳng y

Điều dưỡng cao đẳng

Dân số viên cao đẳng

Trắc địa bản đồ viên cao đẳng

Địa chính viên cao đẳng

Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường

Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường

Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn

Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn

Quân nhân chuyên nghiệp (cao cấp, trung cấp, sơ cấp)  thuộc QĐNDVN.

- Chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

- Các chức danh thuộc chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, VKS.

- Các đối tượng sau đâu hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch. Từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

Cán sự

Nhân viên hải quan

Kế toán viên trung cấp

Kiểm lâm viên sơ cấp

Kiểm thu viên thuế

Thủ kho bảo quản nhóm I

Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*)

Thủ kho bảo quản nhóm II

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

Bảo vệ, tuần tra canh gác

Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

Kiểm lâm viên trung cấp

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*)

Nhân viên thuế

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

Kế toán viên sơ cấp

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

Lưu trữ viên trung cấp

Thống kê viên trung cấp

Kỹ thuật viên lưu trữ

Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

Kiểm tra viên trung cấp thuế

Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật - thú y

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

Thủ kho bảo quản

Kỹ thuật viên

Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường

Kiểm ngân viên

Giáo viên tiểu học

Giáo viên mầm non (3)

Y sĩ

Điều dưỡng trung cấp

Dân số viên trung cấp

Hộ sinh trung cấp

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Kỹ thuật viên trung cấp y

Trắc địa bản đồ viên trung cấp

Dược sĩ trung cấp

Địa chính viên trung cấp

Kỹ thuật viên chính dược

Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường

Dựng phim viên

Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn

Diễn viên hạng III

Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn

Họa sỹ trung cấp

Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường

Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

Điều dưỡng sơ cấp

Thư viện viên trung cấp

Hộ sinh sơ cấp

Hướng dẫn viên (ngành văn hóa - thông tin)

Kỹ thuật viên sơ cấp y

Tuyên truyền viên

Hộ lý

Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao)

Dược tá

Nhân viên công tác xã hội

Kỹ thuật viên dược

Công tác xã hội viên sơ cấp

Dân số viên sơ cấp

Chức danh nhân viên nhà xác

Chức danh Y công

Lái xe cơ quan

Kỹ thuật viên đánh máy

Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên đánh máy

Nhân viên văn thư

Nhân viên phục vụ

 

2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Người đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

 

3. Phụ cấp khu vực:

Đối tượng

Mức hưởng

Ghi chú

Các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu

0.1 x mức lương cơ sở

0.2 x mức lương cơ sở

0.3 x mức lương cơ sở

0.4 x mức lương cơ sở

0.5 x mức lương cơ sở

0.7 x mức lương cơ sở

1.0 x mức lương cơ sở

Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

4. Phụ cấp đặc biệt

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

5. Phụ cấp thu hút

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

- Gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 

- Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.

6. Phụ cấp lưu động

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Gồm 3 mức:

- 0.2 x mức lương cơ sở

- 0.4 x mức lương cơ sở

- 0.6 x mức lương cơ sở

7. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

Gồm 4 mức:

- 0.1 x mức lương cơ sở

- 0.2 x mức lương cơ sở

- 0.3 x mức lương cơ sở

- 0.4 x mức lương cơ sở

8. Phụ cấp thâm niên nghề

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

- Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND,.

- Sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND.

- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

- Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

- 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

- Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

9. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

Gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

10. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tư pháp.

- Gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định  này thì không hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại mục 9 nêu trên.

11. Phụ cấp trách nhiệm công việc

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

Gồm 3 mức:

- 0.1 x mức lương cơ sở

- 0.2 x mức lương cơ sở

- 0.3 x mức lương cơ sở

Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Gồm 4 mức:

- 0.1 x mức lương cơ sở

- 0.2 x mức lương cơ sở

- 0.3 x mức lương cơ sở

- 0.5 x mức lương cơ sở

12. Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu nhưng không thuộc diện xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

Gồm 2 mức: 30% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 

 

 

  •  35125
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…