DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chi cục Hàng hải Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Avatar

 
Chi cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quản lý nhà nước và thực thi quy định của pháp luật về hàng hải. Chi cục Hàng hải Việt Nam có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
 
1. Chi cục Hàng hải Việt Nam
 
Căn cứ Điều 1 Quyết định 732/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành:
 
- Chi cục Hàng hải Việt Nam gồm có:
 
+ Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng (tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Branch of Viet Nam Maritime Administration in Hai Phong City).
 
+ Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Branch of Viet Nam Maritime Administration in Ho Chi Minh City).
 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Hàng hải Việt Nam
 
Căn cứ Điều 2 Quyết định 732/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định nhiệm vụ và quyền hạn:
 
- Thực hiện đăng ký thuyền viên, đăng ký tàu biển, xóa đăng ký tàu biển, cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuyền viên và tàu biển theo quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện thu và cấp giấy chứng nhận Hội phí IMO theo quy định.
 
- Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình dự án quốc gia, các đề án phát triển thuộc ngành hàng hải.
 
- Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.
 
- Tham gia giám sát việc thực hiện niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công - te - nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển theo quy định.
 
- Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng đối với phương tiện thủy nội địa rời bến cảng biển theo quy định.
 
- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn.
 
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối các phương thức vận tải với cảng biển.
 
- Thực hiện cấp mới, cấp lại và thu hồi giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên theo quy định của pháp luật.
 
- Phối hợp với các Hiệp hội chuyên ngành thực hiện phân tích, đánh giá tình hình hoạt động chuyên ngành hàng hải tại khu vực, đề xuất cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và giải pháp quản lý nhà nước về nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam.
 
- Phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thuyền viên, tàu biển, vận tải biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực.
 
- Phối hợp với Thanh tra hàng hải tham gia thực hiện thanh tra chuyên ngành hàng hải theo quy định của pháp luật.
 
- Tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vận tải biển và dịch vụ hàng hải theo quy định của pháp luật.
 
- Tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về biến đổi khí hậu, phát triển cảng xanh, tàu xanh và giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực hàng hải.
 
- Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu, bảo đảm dịch vụ thông tin phục vụ quản lý nhà nước để xây dựng Chính phủ điện tử, định hướng xây dựng Chính phủ số trong lĩnh vực hàng hải và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải.
 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của đơn vị theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam.
 
- Tổ chức tiếp công dân, thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.
 
- Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.
 
- Tổ chức thực hiện thu, nộp phí, lệ phí và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu phí hàng hải, nguồn thu từ phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật; được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao; quản lý tài chính, tài sản và nguồn ngân sách được giao theo quy định của pháp luật.
 
- Được thừa uỷ quyền của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam hoặc trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 
- Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
 
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao.
 
3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hàng hải Việt Nam
 
Căn cứ Điều 3 Quyết định 732/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định về cơ cấu tổ chức:
 
- Các tổ chức giúp việc Chi cục trưởng
 
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;
 
+ Phòng Nghiệp vụ hàng hải.
 
- Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức giúp việc Chi cục trưởng.
 
Như vậy, Chi cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định 732/QĐ-BGTVT năm 2023. Chi cục Hàng hải Việt Nam có Chi cục trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. 
  •  423
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…