DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ban hành quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định 102-QĐ/TW năm 2017. Theo đó, Đảng viên sẽ bị kỷ luật trong các trường hợp sau:

Vi phạm quan điềm chính trị và chính trị nội bộ
 
1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu qua ít nghiêm trọng thì ky luật băng hình thức khiên trách:
 
- BỊ người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ hoặc tán phát, xuất bản, cung câp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái chủ trương, quy định cua Đáng, pháp luật của Nhà nước. Làm những việc pháp luật khòng cho phép.
 
- Im lặng, phụ hoạ theo quan điểm trái chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ trương, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm trọng đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, tự diễn biến, tự chuyển hoá và trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.
 
xu-ly-ky-luat-dang-vien
 
- Dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tẳc tổ chức và sinh hoạt đảng.
 
- Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ với cấp ủy, tồ chức đảng những nội dung vẻ bảo vệ chính trị nội bộ cùa Đảng theo quy định.
 
2. Trường họp đà bị ký luật theo Khoán I Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần dầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
 
- Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tinh hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
 
- Tổ chức, tham gia hoặc xúi giục, kích động, cưỡng ép, mua chuộc người khác làm trái chù trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
- Bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bị cưỡng ép tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị hoạt động trái phép mà không kịp thời báo cáo cấp ủy quán lý, cơ quan có thẩm quyền.
 
3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
 
- Nói, viết xuyên tạc lịch sử, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng cua Đảng và dân tộc.
 
- Phản bác, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động cùa Đảng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, ủng hộ đa nguyên, đa đảng.
 
- Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt, vu cáo lãnh tụ cách mạng tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 
- Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
...
 
Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình
 
1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
 
- Can thiệp việc kết hôn, ly hôn hoặc để con tảo hôn.
 
- Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con. lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.
 
- Cản trở người không trực tiếp nuôi con được thăm con sau khi ly hôn (trừ trường hợp cha. mẹ bị hạn chế quyền thăm con theo quyết định cua toà án).
 
- Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục công nhận giám hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật.
 
- Sứa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi.
 
- Không dăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.
 
- Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.
 
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
 
- Vi phạm việc sữa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn.
 
- Thiếu trách nhiệm, xác nhận không đúng tình trạng hôn nhân dẫn đến người khác đăng ký kết hôn không hợp pháp hoặc trái quy định.
 
- Khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc cho, nhận nuôi con nuôi; có con với người khác khi đang có vợ hoặc chồng.
 
3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khỏan 2 Điều này gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
 
- Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
 
- Ép buộc vợ (chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
- Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.
 
Vi phạm quy định chính sách dân số
 
1. Đáng viên vi phạm một trong các trường họp sau gây hậu quá ít nghiêm trọng thi kỷ luật bang hình thức khiên trách:
 
- Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình: tham gia các hoạt dộng xét nghiệm, chẩn đoán đề xác định giới tính thai nhi trái quy định.
 
- Vi phạm chính sách dân số.
 
2. Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
 
- Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
 
- Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.
 
3. Trường hợp vi phạm Khỏan 1, Khỏan 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thi kỷ luật bằng hình thức khai trừ.
 
>>> Xem toàn văn Quy định 69 tại đây
  •  1452
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…