Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
07/10/2022 08:00 AM

Xin hỏi tôi thực hiện việc kinh doanh với nhiều người dân trong vùng và muốn thành lập hợp tác xã. Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã quy định thế nào?

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

1. Điều kiện cấp GCN đăng ký hợp tác xã

Tại Điều 24 Luật Hợp tác xã 2012 quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012;

- Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 Luật Hợp tác xã 2012;

- Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật Hợp tác xã 2012.

2. Thủ tục đăng ký hợp tác xã

2.1. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại 23 Luật Hợp tác xã 2012 bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Điều lệ;

- Phương án sản xuất, kinh doanh;

- Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

- Nghị quyết hội nghị thành lập.

2.2. Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Bước 1: Đăng ký hợp tác xã

Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

Bước 2: 

Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại Mục 2.1 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Mục 2.1, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký.

3. Văn phòng đại diện hợp tác xã

Căn cứ Điều 27 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh như sau:

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh ở trong nước và nước ngoài. Trình tự, thủ tục thành lập thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

4. Sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên

Tại Điều 25 Luật Hợp tác xã 2012 quy định hợp tác xã như sau:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sổ đăng ký phải có các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký;

- Thông tin về thành viên, hợp tác xã thành viên bao gồm:

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân hoặc người đại diện cho hộ gia đình;

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký của thành viên là pháp nhân;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật đối với thành viên là pháp nhân đó;

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số đăng ký của hợp tác xã thành viên;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên đó;

- Giá trị vốn góp của từng thành viên, hợp tác xã thành viên; thời điểm góp vốn;

- Số và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp của từng thành viên, hợp tác xã thành viên;

- Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

- Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 867

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn