Quy trình bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
23/09/2020 08:38 AM

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP, việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện như sau:

Quy trình bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Quy trình bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh (Ảnh minh họa)

(1) Báo cáo trước khi bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

- Trình tự, thủ tục báo cáo trước khi bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, TP.HCM thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ.

- Đối với việc bầu Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh (trừ TP.Hà Nội, TP.HCM) thì sau khi có kết quả nhân sự dự kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(2) Trình tự, thủ tục bầu thành viên UBND

- Chủ tịch HĐND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.

Chủ tịch UBND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND. Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND không nhất thiết là đại biểu HĐND.

- Khi bầu thành viên UBND tại kỳ họp HĐND, nếu có đại biểu HĐND ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được người có thẩm quyền giới thiệu thì Thường trực HĐND trình HĐND xem xét, quyết định.

- Ban kiểm phiếu bầu thành viên UBND gồm: Trưởng ban, Thư ký và các Ủy viên. HĐND bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND. Đại biểu HĐND có quyền ứng cử, đề cử người tham gia Ban kiểm phiếu.

- Thành viên UBND trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành.

- Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành thì việc có bầu lại hay không bầu lại thành viên UBND ngay trong kỳ họp do Chủ tịch HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định.

(3) HĐND ban hành Nghị quyết về việc bầu thành viên UBND cùng cấp.

Thẩm định và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày HĐND bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND gửi 02 bộ hồ sơ kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng cấp đến Bộ Nội vụ.

- Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND gồm:

+ Văn bản đề nghị của Thường trực HĐND kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn;

+ Nghị quyết của HĐND về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;

+ Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;

+ Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Bộ Nội vụ quy định;

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Thanh tra Chính phủ quy định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 02 bộ hồ sơ theo quy định trên, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có văn bản đề nghị Thường trực HĐND bổ sung các nội dung còn thiếu của hồ sơ.

- Nội dung thẩm định gồm:

+ Việc tuân thủ trình tự, thủ tục bầu quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 08/2016 và nội dung hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 08/2016;

+ Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến người được bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nội vụ (kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

>>> Xem thêm: Hội đồng nhân dân huyện đã bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân nhưng không trúng lần 1 vậy việc bầu lại sẽ thực hiện theo quy trình như thế nào?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,187

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn