12 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016

07/02/2017 08:53 AM

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến 12 vấn đề nêu sau:

Toàn văn File Word 12 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế dã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán

2. Chi phí lãi vay của ngân hàng để đầu tư vào đơn vị khác khi doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

3. Về chi khấu hao tài sản cố định

4. Thuê tài sản của cá nhân

5.  Chi phí trang phục

6. Chi phí đi công tác mà trả bằng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân của những loại chi phí có hóa đơn tài chính từ 20 triệu trở lên

7. Phụ cấp tiền ăn đi công tác

8. Chi phí tiền điện, tiền nước

9. Một số khoản chi không phù hợp với doanh thu vẫn được thuế chấp thuận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

10. Về thu nhập khác

11. Phần tiền bổ sung của thành viên góp vốn mới vào công ty được xử lý như thế nào?

12. Bãi bỏ chi phí khống chế (Chi phí quảng cáo, tiếp thị)

Theo Kế toán An Tâm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn