Rút ngắn thời gian cho DN trong đăng ký kinh doanh, XK, NK, thuế

21/03/2014 09:38 AM

Chính phủ chỉ đạo phấn đấu đến hết 2015 Việt Nam đạt được mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 về thời gian về thông quan hàng hóa, nộp thuế, đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận điện lực...


Bốc dỡ hàng xuất khẩu lên tàu tại Tân Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). Nguồn internet.

2015 đạt được mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP  ngày 18-3-2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết 19 đánh giá, thời gian qua, nước ta đã có những cải cách quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đã đạt được nhiều thành tựu, kinh tế tăng trưởng khá. Tuy nhiên, nền kinh tế đang bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia của Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, ở mức trung bình thấp so với các nước ASEAN.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu được nêu tại Nghị quyết này.

Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cần tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá (hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực) chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2015 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Phấn đấu đến hết 2015 đạt được mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 với các tiêu chí cụ thể.

Đó là: Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày; Cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế và rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6; Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống còn tối đa là 70 ngày (trung bình của ASEAN-6 là 50,3 ngày); Hoàn thiện quy định về quyền sở hữu và bảo vệ nhà đầu tư vào Luật Doanh nghiệp theo hướng tăng quyền bảo vệ quyền sở hữu, nhà đầu tư, cổ đông thiểu số theo chuẩn mực quốc tế;

Đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp, phấn đấu thời gian xuất khẩu và thời gian nhập khẩu bằng mức trung bình của ASEAN-6; Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp xuống còn tối đa 30 ngày; Công khai hóa, minh bạch hóa tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp theo quy định phát luật và thông lệ quốc tế.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, kho bạc

Trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá việc công khai, minh bạch quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện tốt hơn; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp.

Bộ rà soát, đánh giá lại quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp, phấn đấu giảm thời gian xuất khẩu, nhập khẩu bằng mức trung bình của ASEAN-6; Rà soát, đánh giá lại và cải tiến quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian mà các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm ASEAN-6.

Bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, kho bạc một cách toàn diện, hiện đại; triển khai hiệu quả mô hình một cửa liên thông... tạo đà chuyển biến mạnh mẽ ngay từ năm 2014. Công khai minh bạch về thủ tục hành chính thuế, hải quan để doanh nghiệp và người dân tiếp cận và giám sát việc thực hiện; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách về thuế, chi ngân sách nhà nước để khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ khác trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung hoàn thiện Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có các quy định cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục liên quan đến thẩm định cấp giấy phép; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo hướng tăng cường bảo vệ quyền sở hữu, nhà đầu tư, cổ đông thiểu số theo chuẩn mực quốc tế. Hoàn thiện các quy định chi tiết, thực hiện có hiệu quả Luật Phá sản để giảm tối đa thơi gian xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán...

Bộ cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khởi sự kinh doanh; đơn giản hóa và giảm chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh. Triển khai cơ chế một cửa liên thông, minh bạch thông tin để các nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ tiếp cận. Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương triển khai thực hiện và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm thủ tục, thời gian và chi phí tiếp cận để được cấp lưới điện đối với các dự án của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đảm bảo rút ngắn thời gian tiếp cận còn tối đa là 70 ngày.

Bộ Công Thương thúc đẩy thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cam kết thương mại quốc tế, trước mắt là hướng tới việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 và các hiệp định thương mại với các đối tác kinh tế lớn.

Hiệp Hòa

Theo Báo Hải quan

Thời gian nộp thuế trung bình của các nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm, trong đó Indonesia là 259 giờ, Thái Lan là 264 giờ, Philippines là 193 giờ, Brunei là 96 giờ, Singapore là 82 giờ, Việt Nam là 876 giờ (năm 2013).

Thời gian xuất khẩu trung bình của các nước ASEAN-6 là 14 ngày và thời gian nhập khẩu là 13 ngày, trong đó, Indonesia là 17 và 23 ngày, Thái Lan là 14 và 13 ngày, Philippines là 15 và 14 ngày; Malaysia là 11 và 8 ngày, Brunei là 19 và 15 ngày; Singapore là 5 và 4 ngày; Việt Nam là 21 và 21 ngày (năm 2013).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn