Sẽ giao biển cho cá nhân khai thác, sử dụng

19/08/2013 08:18 AM

TVPL - Nội dung này được đề cập tại dự thảo Nghị định “Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”.

Căn cứ vào nhu cầu của cá nhân, tổ chức và quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ giao khu vực biển cho cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo đó, đối tượng được nhà nước giao khu vực biển có các quyền lợi như: được sử dụng khu vực biển được giao để khai thác, sử dụng tài nguyên biển; đề nghị gia hạn, trả lại khu vực biển, trả lại một phần diện tích khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; được sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan về khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật; được bồi thường, hỗ trợ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi khu vực biển; khiếu nại, khởi kiện quyết định giao, thu hồi khu vực biển; và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đối tượng được giao khu vực biển phải đảm bảo các nghĩa vụ: Sử dụng khu vực biển đúng mục đích; nộp lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính liên quan; bảo vệ môi trường biển; báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phục hồi, cải thiện môi trường biển khi thời hạn khai thác, sử dụng khu vực biển hết hiệu lực

Việc giao khu vực biển cho người dân khai thác, sử dụng phải bảo đảm sự quản lý tổng hợp, thống nhất, liên ngành, liên vùng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường biển; bảo đảm phát triển bền vững; kết hợp hài hòa lợi ích chung giữa các bên liên quan trong việc sử dụng các khu vực biển; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Dự thảo được đánh giá là thiết thực, hiệu quả, đánh dấu sự tư nhân hóa trong việc sử dụng, khai thác biển và góp phần vào công cuộc toàn dân bảo vệ môi trường biển.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn