Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2022 - 2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
04/01/2023 15:51 PM

Việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2022 - 2025 là nội dung được đề cập tại Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 30/12/2022.

Nghiên cứu. đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2022 - 2025

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 30/12/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1660/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2022 - 2025

Theo đó, trong nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý đặt ra nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Các tổ chức tín dụng; hoàn thiện quy định về chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, trong lộ trình của hoạt động bảo hiểm tiền gửi cũng xác định nội dung về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi như sau:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm:

Xác định nội dung về nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2022 - 2025.

- Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi:

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi về trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong việc tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi giai đoạn 2022 - 2025.

- Tăng cường hiệu quả chi trả bảo hiểm tiền gửi và thanh lý tài sản:

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm: 

+ Đảm bảo ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm tiền gửi, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi và các cơ quan liên quan; 

+ Tạo hành lang pháp lý để tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm tối đa hóa giá trị thu hồi.

- Về tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi:

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nội dung quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm phối hợp với tổ chức bảo hiểm tiền gửi tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi.

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung về niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho phù hợp với thực tế

Cụ thể, trong hoạt động bảo tiền gửi thì giai đoạn 2022 - 2025, hoàn thiện khung pháp lý và quy trình thực hiện cấp, thu hồi và quản lý chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Hoàn thiện quy trình cấp chứng nhận bảo hiểm tiền gửi đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác cấp chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo quyền lợi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung về niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, một số nội dung khác của lộ trình trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi như sau:

* Thông tin báo cáo:

- Thường xuyên rà soát, đánh giá sự vận hành và hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo thông tin đầy đủ, đáng tin cậy.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp, cung cấp thông tin giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

- Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, đồng bộ đảm bảo nguồn thông tin đầy đủ, đáng tin cậy bao gồm:

+ Hệ thống cơ sở thông tin, dữ liệu nhận từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

+ Hệ thống cơ sở dữ liệu về tiền gửi được bảo hiểm.

- Đảm bảo khai thác hiệu quả và có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, cung cấp đầy đủ thông tin về các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiền gửi được bảo hiểm, toàn bộ hồ sơ về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi từ khi tham gia bảo hiểm tiền gửi và toàn bộ quá trình giám sát hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Thường xuyên đánh giá thực trạng của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để dự báo trước khả năng chi trả bảo hiểm và có kế hoạch xây dựng các nguồn thu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi nếu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

* Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm:

- Giai đoạn 2022 - 2025:

+ Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với quỹ tín dụng nhân dân.

+ Thực hiện kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi được bảo hiểm tại 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yếu kém theo kết quả giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

- Giai đoạn 2025 - 2030:

+ Hoàn thiện các phương pháp giám sát rủi ro và bộ chỉ tiêu giám sát, chú trọng phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, để phù hợp với sự phát triển của thị trường và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Ứng dụng các mô hình giám sát tiên tiến nhằm đảm bảo các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền gửi được bảo hiểm, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích của người gửi tiền.

* Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi:

Giai đoạn 2022 - 2025:

- Nâng cao hiệu quả và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi nhằm đảm bảo nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi về trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong việc tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi.

* Tham gia kiểm soát đặc biệt, xử lý các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi:

- Tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yếu kém, nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Triển khai chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng.

- Giai đoạn 2022 - 2025: Xây dựng Đề án áp dụng bổ sung các biện pháp và hình thức xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yếu kém theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế tại Việt Nam.

* Tăng cường hiệu quả chi trả bảo hiểm tiền gửi và thanh lý tài sản:

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm: 

+ Đảm bảo ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm tiền gửi, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi và các cơ quan liên quan;

+ Tạo hành lang pháp lý để tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm tối đa hóa giá trị thu hồi.

- Xây dựng kế hoạch dự phòng và diễn tập chi trả cho từng loại hình tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Xây dựng sổ tay chi trả đối với từng loại hình tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm chuẩn hóa quy trình chi trả, đa dạng hóa các hình thức chi trả, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình chi trả nhằm rút ngắn thời gian chi trả thực tế.

* Về tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi:

- Triển khai công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tập trung vào các đối tượng công chúng mục tiêu trong từng giai đoạn nhất định phù hợp với tình hình thực tế.

- Nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi nội dung quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm phối hợp với tổ chức bảo hiểm tiền gửi tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi.

- Triển khai khảo sát mức độ nhận thức về chính sách bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền, sau đó thực hiện khảo sát mức độ nhận thức của người gửi tiền ba năm một lần.

- Xây dựng Đề án truyền thông tổng thể và dài hạn phù hợp với Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi.

* Các vấn đề khác về bảo hiểm tiền gửi:

Giai đoạn 2022 - 2025:

- Nghiên cứu, đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác về bảo hiểm tiền gửi xuyên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác giữa ngân hàng trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền các nước để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại chi nhánh ngân hàng Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo vệ pháp lý cho tổ chức và cá nhân làm việc cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xem thêm Quyết định 1660/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,652

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn