Trình tự hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/10/2022 17:30 PM

Xin hỏi là trong tranh chấp giao dịch giữa thành viên sở giao dịch chứng khoán thì trình tự hòa giải được quy định thế nào? - Văn Khánh (TP.HCM)

Trình tự hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên SGDCK

Trình tự hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Quyết định 618/QĐ-SGDVN do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 29/08/2022 quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán giữa các thành viên

Theo đó, trình tự hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán được thực hiện như sau:

1. Trình tự hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Bước 1: Yêu cầu hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

- Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán giữa các thành viên, thành viên có nguyện vọng đề nghị Sở GDCK Việt Nam làm trung gian hòa giải, gửi Đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022 và các tài liệu liên quan đến nội dung hòa giải tranh chấp cho Sở GDCK Việt Nam.

- Trường hợp tranh chấp thuộc phạm vi giải quyết của Sở GDCK Việt Nam, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam nhận được Đơn, Sở GDCK Việt Nam gửi thông báo cho thành viên được yêu cầu hòa giải kèm theo bản sao Đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp, các tài liệu liên quan đến nội dung hòa giải tranh chấp.

- Trường hợp tranh chấp không thuộc phạm vi giải quyết của Sở GDCK Việt Nam, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam nhận được Đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp của thành viên, Sở GDCK Việt Nam có văn bản từ chối hòa giải tranh chấp cho thành viên và nêu rõ lý do.

(Điều 8 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022)

Bước 2: Xác nhận thực hiện hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở GDCK Việt Nam gửi thông báo cho thành viên được yêu cầu hòa giải, thành viên có trách nhiệm xác nhận chấp thuận hay từ chối hòa giải bằng văn bản cho Sở GDCK Việt Nam.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản từ chối hòa giải của thành viên hoặc quá thời hạn theo quy định khoản 1 Điều này mà Sở GDCK Việt Nam không nhận được văn bản trả lời của thành viên được yêu cầu hòa giải thì việc hòa giải không được thực hiện.

(Điều 9 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022)

Bước 3: Chuẩn bị hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Trường hợp các thành viên chấp thuận hòa giải, việc chuẩn bị hòa giải được thực hiện như sau:

- Hội đồng hòa giải tìm hiểu sự việc, gặp gỡ, trao đổi với các thành viên tham gia hòa giải nhằm hỗ trợ cho các thành viên đạt được giải pháp cho vấn đề tranh chấp.

Trường hợp không thể tiếp xúc cùng lúc với các thành viên tham gia hòa giải, Hội đồng hòa giải có thể gặp gỡ và trao đổi riêng biệt với từng thành viên.

Hội đồng hòa giải sẽ thông báo cho thành viên tham gia hòa giải khác về các cuộc gặp gỡ, trao đổi riêng biệt này.

- Yêu cầu các thành viên có trách nhiệm hợp tác, cung cấp tài liệu, bằng chứng cho Hội đồng hòa giải để đảm bảo Hội đồng hòa giải thực hiện một cách hiệu quả nhất trong vai trò trung gian hòa giải.

- Sau khi hoàn thành việc trao đổi, gặp gỡ với các thành viên, Hội đồng hòa giải sẽ thông báo cho các thành viên về thời gian và địa điểm tổ chức phiên hòa giải.

(Điều 10 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022)

Bước 4: Tổ chức phiên hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

- Phiên hòa giải chỉ diễn ra khi có sự tham dự đầy đủ, hợp lệ của tất cả các thành viên tham gia hòa giải. Thành viên tham gia hòa giải phải cử người đại diện tham gia phiên hòa giải theo nguyên tắc sau:

+ Người đại diện phải là người theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của thành viên;

+ Ngoài người đại diện theo quy định tại điểm a khoản này, các đối tượng khác có thể tham gia phiên hòa giải khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên tham gia hòa giải.

- Nội dung của phiên hòa giải

+ Hội đồng hòa giải tóm tắt lại các vấn đề tranh chấp cần hòa giải trước các thành viên tham gia hòa giải

+ Đại diện các thành viên trao đổi, bổ sung làm rõ nội dung vụ việc tranh chấp cần hòa giải (nếu cần);

+ Hội đồng hòa giải đề xuất phương án hòa giải để các thành viên tham gia hòa giải xem xét, thương lượng và chấp thuận. Các thành viên tham gia hòa giải có thể đề xuất phương án giải quyết tranh chấp khác để cùng Hội đồng hòa giải xem xét, thương lượng và chấp thuận.

- Trường hợp hòa giải thành công, các thành viên có nghĩa vụ thực hiện các thỏa thuận đạt được ghi trong biên bản hòa giải thành công. Trường hợp hòa giải không thành công, các thành viên có thể lựa chọn phương thức khác để giải quyết tranh chấp và được ghi rõ vào biên bản hòa giải.

(Điều 11 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022)

Bước 5: Hoãn phiên hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

- Phiên hòa giải được hoãn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Một trong các thành viên được thông báo vắng mặt. Trường hợp vắng mặt lần thứ hai mà không vì sự kiện bất khả kháng thì chấm dứt hòa giải;

+ Khi một hoặc các thành viên không thể tham dự phiên hòa giải vì lý do bất khả kháng hoặc tại phiên hòa giải người được đại diện cho thành viên không đúng theo nguyên tắc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022;

+ Theo yêu cầu của các thành viên tham gia phiên hòa giải.

- Khi hoãn phiên hòa giải, Sở GDCK Việt Nam thông báo cho các thành viên tham gia phiên hòa giải.

- Thời gian hoãn phiên hòa giải do Sở GDCK Việt Nam quyết định và không quá 07 làm việc kể từ ngày ra thông báo hoãn phiên hòa giải.

(Điều 12 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022)

Bước 6: Chấm dứt hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Việc hòa giải chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Một hoặc các thành viên không đồng ý tiếp tục hòa giải hoặc vắng mặt sau 02 lần được thông báo về việc hòa giải.

- Các thành viên tự hòa giải hoặc thống nhất với các phương án do Hội đồng hòa giải đề xuất.

- Các thành viên không đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch.

- Khi một trong các thành viên nộp hồ sơ khởi kiện vụ việc ra tòa án hoặc đang trong quá trình giải quyết của tòa án hoặc yêu cầu một cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận và xử lý.

(Điều 13 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022)

2. Thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Căn cứ Điều 4 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022 quy định về việc thành lập Hội đồng hòa giải như sau:

- Hội đồng hòa giải do Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam quyết định thành lập khi phát sinh vụ việc hòa giải. Hội đồng hòa giải tự động giải thể sau khi chấm dứt hòa giải.

- Trình tự thành lập Hội đồng hòa giải được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022.

- Hội đồng hòa giải có tối thiểu 05 thành viên gồm:

+ Chủ tịch: Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam;

+ Phó Chủ tịch: Trưởng Ban Quản lý thành viên hoặc Trưởng Ban chuyên môn liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp;

+ Thành viên:

Các cán bộ của các ban có liên quan của Sở GDCK Việt Nam;

Cán bộ của Sở GDCK TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội có liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp;

+ Thư ký: Chuyên viên Ban Quản lý thành viên .

3. Chế độ bảo mật thông tin trong hòa giải tranh chấp giao dịch giữa thành viên Sở Giao dịch chứng khoán

Tại Điều 14 Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022 quy định về chế độ bảo mật thông tin như sau:

Sở GDCK Việt Nam và các thành viên tham gia hòa giải cam kết không công bố, giới thiệu hoặc sử dụng những ý kiến, kiến nghị, đề xuất hoặc kết quả thỏa thuận đạt được trong quá trình hòa giải để thực hiện vào những mục đích bất lợi cho các bên hoặc dùng cho mục đích khởi kiện tại tòa án, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định 618/QĐ-SGDVN năm 2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,748

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn