Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
13/09/2022 10:31 AM

Tôi nghe nói Bộ Nội vụ vừa thay đổi cơ cấu tổ chức, sáp nhập 1 trường đại học. Vậy cụ thể thế nào?

Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học

Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học (Hình từ internet)

Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Nghị định có một số nội dung nổi bật sau:

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ được quy định như sau:

- Các tổ chức hành chính, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, gồm:

1. Vụ Tổ chức – Biên chế.

2. Vụ Chính quyền địa phương.

3. Vụ Công chức – Viên chức.

4. Vụ Tiền lương.

5. Vụ Tổ chức phi chính phủ.

6. Vụ Cải cách hành chính.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Pháp chế.

9. Vụ Kế hoạch – Tài chính.

10. Vụ Công tác thanh niên.

11. Vụ Tổ chức cán bộ.

12. Thanh tra Bộ.

13. Văn phòng Bộ.

14. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

15. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

16. Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, gồm:

17. Học viện Hành chính Quốc gia.

18. Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

19. Tạp chí Tổ chức nhà nước.

20. Trung tâm Thông tin.

Ngoài ra, theo Quyết định 620/QĐ-TTg ngày 10/5/2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.

Như vậy, tại quy định mới này, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ đã thay đổi như sau:

- Bộ Nội vụ đã cắt giảm 2 vụ gồm: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp.

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện xong việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp nhân sự của đơn vị theo Đề án sắp xếp, kiện toàn các Vụ thuộc Bộ Nội vụ kèm theo Tờ trình 3500/TTr-BNV ngày 26/7/2022.

- Sáp nhập trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện hành chính quốc gia.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Vị trí, chức năng của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực:

- Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước;

- Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ;

- Hội, tổ chức phi chính phủ;

- Thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo;

- Văn thư, lưu trữ nhà nước;

- Thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP, Nghị định 101/2020/NĐ-CP và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn, đơn cử như sau:

- Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án, chương trình, nghị quyết theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

- Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ hoặc theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công, ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vị quản lý nhà nước của bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được ban hành hoặc phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Nghị định 63/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2022 và Nghị định 34/2017/NĐ-CP.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,500

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn