Trình tự lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
23/11/2021 15:47 PM

Theo Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021, trình tự các bước lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán (gọi tắt là kế hoạch kiểm toán) được thực hiện như sau:

Trình tự lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

Trình tự lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán (Ảnh minh họa)

Khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán

Quy định về khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán được căn cứ theo Điều 6 Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN

Cụ thể, căn cứ Kế hoạch kiểm toán năm, phương án tổ chức kiểm toán năm, danh mục đầu mối kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm của Kiểm toán nhà nước, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm toán theo trình tự sau:

(1) Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát.

(2) Khảo sát và thu thập thông tin.

(Hiện hành, theo Điều 13 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN, việc khảo sát và thu thập thông tin được chia thành 02 hoạt động: Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán; thu thập thông tin về tình hình tài chính và các thông tin có liên quan khác về đơn vị được kiểm toán)

Nội dung chi tiết của từng bước công việc trên thực hiện theo Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập được quy định tại Điều 7 Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN:

Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập theo quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.

(Hiện hành, Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN chỉ yêu cầu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, chứ không yêu cầu đánh giá lại những thông tin đã thu thập.)

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu

Theo Điều 8 Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN, trên cơ sở thông tin đã thu thập được và kết quả phân tích, đánh giá thông tin về đơn vị được kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu theo quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu, Hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán.

(Hiện hành, yêu cầu việc đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán phải được thực hiện bằng hai bước.)

Lập kế hoạch kiểm toán

Sau quá trình khảo sát, thu thập và đánh giá thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, thông tin về tài chính và các thông tin khác về đơn vị được kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán tổ chức lập kế hoạch kiểm toán. 

Kế hoạch kiểm toán tổng quát được lập theo quy định tại Đoạn 11 đến Đoạn 35 CMKTNN 1300, Đoạn 21 đến Đoạn 48 CMKTNN 3000, Đoạn 8 đến Đoạn 38 CMKTNN 4000 và theo mẫu Kế hoạch kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước quy định. Kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu kiểm toán.

- Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu.

- Xác định trọng yếu kiểm toán.

- Nội dung kiểm toán.

- Phương pháp và thủ tục kiểm toán.

- Xác định tiêu chí kiểm toán.

- Phạm vi và giới hạn kiểm toán.

- Thời hạn kiểm toán.

- Bố trí nhân sự kiểm toán.

- Kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán.

Nội dung chi tiết của từng bước công việc trên thực hiện theo Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

Sau khi kế hoạch kiểm toán được lập ra, đáp ứng đầy đủ các nội dung nêu trên, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán về đơn vị được kiểm toán. Quá trình thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán được quy định tại Điều 10, 11, 12 Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN.

Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,542

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn