Hướng dẫn việc nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
20/03/2021 10:25 AM

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Hướng dẫn 03-HD/BTGTW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng XIII

Hướng dẫn việc nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung như sau:

*Về nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).

*Về đối tượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

Toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

*Về phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt.

- Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ban Bí thư chủ trì) theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền tới cơ sở ở những nơi có điều kiện.

- Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

- Các hội nghị do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp) cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

*Về tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1 và tập 2, Văn phòng Trung ương Đảng đã cấp phát);

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);

- Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân);

- Tài liệu Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng;

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);

- Tài liệu Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc (Ban Tổ chức Hội nghị cung cấp file đề cương bài giảng qua ban tuyên giáo các cấp và đăng tải trên mạng VCNet để phổ biến trong cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác tham mưu của cấp ủy và tổ chức đảng).

- Các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.

Xem thêm nội dung tại Hướng dẫn 03-HD/BTGTW ban hành ngày 18/3/2021.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,979

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn