Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

27/10/2020 10:11 AM

Ngày 24/10, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Quyết định số 900/QĐ-BNV thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn thăm Bộ phận một cửa của Bộ Nội vụ

Đối với lĩnh vực tổ chức phi chính ph, Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính “Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (do bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy)”.

Lý do của việc đề xuất này là việc Quỹ vô ý làm mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ chỉ cần làm đơn trình bày lý do mất và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thành lập sao y bản chính từ kho lưu trữ (quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc thì giao Văn phòng Bộ Nội vụ cấp bản sao y).

Bộ Nội vụ kiến nghị sửa đổi khoản 4 Điều 20 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Đưa thủ tục hành chính (TTHC) này về giải quyết bằng văn bản hành chính thông thường.

Về lợi ích của phương án cắt giảm này sẽ giảm được 01 TTHC trong lĩnh vực quỹ, giảm chi phí xây dựng TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, giảm hồ sơ giấy tờ, thủ tục cho tổ chức xin cấp lại Giấy phép, giảm thời gian 15 ngày giải quyết thủ tục, giảm nội dung công việc cho công chức Bộ Nội vụ và công chức phụ trách cải cách hành chính của các địa phương trong việc thực hiện và kiểm soát TTHC.

Cũng trong lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất gộp các TTHC liên quan đến lĩnh vực hội, quỹ, cụ thể là đưa các TTHC ít phát sinh giao dịch nhưng tương đồng về quy trình thực hiện và thời gian giải quyết vào một thủ tục, bao gồm: Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội; Thủ tục thành lập hội; Thủ tục phê duyệt điều lệ hội; đổi tên hội; Thủ tục chia, tách; sáp nhập; Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ; Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ; Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động; Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; quỹ tự giải thể; mở rộng phạm vi hoạt động quỹ.

Lý do của việc đề xuất này là giảm số lượng TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân dễ thực hiện quyền và nghĩa vụ; làm giảm chi phí cho cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Về lợi ích của phương án này là giảm số lượng TTHC, giảm chi phí xây dựng TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và giảm nội dung công việc cho công chức Bộ Nội vụ và công chức phụ trách cải cách hành chính của các địa phương trong việc thực hiện và kiểm soát TTHC.

TTHC

Bảng niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ

Đối với lĩnh vực công tác thanh niên, Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm 03 TTHC chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên gồm: Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở Trung ương; Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở Trung ương; Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở Trung ương.

Lý do của việc đề xuất này là kể từ khi công bố các TTHC thuộc lĩnh vực công tác thanh niên đến thời điểm hiện nay không phát sinh bất cứ giao dịch nào.

Bộ Nội vụ kiến nghị sửa đổi Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; sửa đổi Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/20211 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Thực thi phương án này sẽ tiết kiệm chi phí cho việc đăng tải các thủ tục này lên cổng thông tin điện tử Chính phủ; đồng thời, giảm áp lực cho cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá việc triển khai thực hiện hàng năm của các đơn vị.

Đối với lĩnh vực văn thư – lưu trữ, trong việc thực hiện thủ tục hành chính Cấp bản sao, chứng thực tài liệu: đề xuất giảm thành phần hồ sơ yêu cầu “bản lưu chứng thực tài liệu” đối với trường hợp chứng thực bản sao nguyên văn toàn bộ văn bản, tài liệu; đối với trường hợp chứng thực bản sao một phần nội dung thông tin của văn bản, tài liệu thì vẫn giữ nguyên như quy định tại khoản 6 Điều 11 của Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử để các Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo dõi, đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.

Lý do của việc đề xuất này là bản gốc đã được lưu tại Lưu trữ lịch sử nên việc yêu cầu bản lưu bản chứng thực tài liệu là không cần thiết. Cho nên việc bãi bỏ thành phần hồ sơ trên là phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian.

Bộ Nội vụ kiến nghị sửa đổi nội dung tại Điểm 2, Khoản 6, Điều 11, Thông tư số 10/2014/TTBNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

Thực thi phương án này sẽ cắt giảm 40,89% chi phí, tương đương tiết kiệm được 827.523.900 đ (cụ thể: Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 2.023.787.250 đ; Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 1.196.263.350 đ; Chi phí tiết kiệm: 827.523.900 đ).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.

Thanh Tuấn

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,385

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn