Khẩn trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan

30/09/2020 17:16 PM

Ngày 24/9, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5036/BNV-TCBC về việc thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47/2019/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CPNghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi tắt là Bộ): rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Trong đó, đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của ngành, lĩnh vực để thay thế Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ: rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Trong đó, đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Thanh Tuấn

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,987

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn