Thông báo Kết luận về công tác phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/03/2021 17:15 PM

Dưới dây là tổng hợp Thông báo Kết luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hà Nội.

Thông báo Kết luận về công tác phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội

Thông báo Kết luận về công tác phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội

- Thông báo 14/TB-BCĐ ngày 01/03/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95);

- Thông báo 82/TB-VP ngày 26/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 94);

- Thông báo 11/TB-BCĐ ngày 20/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92);

- Thông báo 10/TB-BCĐ ngày 18/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 91);

- Thông báo 09/TB-BCĐ ngày 15/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 90);

- Thông báo 05/TB-BCĐ ngày 04/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 85);

- Thông báo 04/TB-BCĐ ngày 02/02/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84);

- Thông báo 32/TB-VP ngày 31/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83);

- Thông báo 24/TB-VP ngày 25/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81);

- Thông báo 02/TB-BCĐ ngày 18/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80);

- Thông báo 01/TB-BCĐ ngày 11/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79);

- Thông báo 36/TB-BCĐ ngày 31/12/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 78);

- Thông báo 35/TB-BCĐ ngày 28/12/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 77);

- Thông báo 32/TB-BCĐ ngày 27/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 73);

- Thông báo 31/TB-BCĐ ngày 24/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 72);

- Thông báo 30/TB-BCĐ ngày 12/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 71);

- Thông báo 29/TB-BCĐ ngày 09/11/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 70);

- Thông báo 1143/TB-BCĐ ngày 30/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 69);

- Thông báo 28/TB-BCĐ ngày 23/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 68);

- Thông báo 27/TB-BCĐ ngày 12/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 67);

- Thông báo 26/TB-BCĐ ngày 02/10/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 66);

- Thông báo 25/TB-BCĐ ngày 23/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 65);

- Thông báo 24/TB-BCĐ ngày 16/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 64);

- Thông báo 23/TB-BCĐ ngày 15/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 63);

- Thông báo 22/TB-BCĐ ngày 09/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 62);

- Thông báo 21/TB-BCĐ ngày 04/9/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 61);

- Thông báo 20/TB-BCĐ ngày 01/9//2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 60);

- Thông báo 19/TB-BCĐ ngày 31/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại phiên họp số 59);

- Thông báo 18/TB-BCĐ ngày 27/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 58);

- Thông báo 16/TB-BCĐ ngày 21/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 57);

- Thông báo 15/TB-BCĐ ngày 20/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 56);

- Thông báo 14/TB-BCĐ ngày 19/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 55);

- Thông báo 12/TB-BCĐ ngày 17/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 54);

- Thông báo 11/TB-BCĐ ngày 13/8/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, TP.Hà Nội (tại Phiên họp số 53);

- Thông báo 10/TB-BCĐ ngày 11/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 52);

- Thông báo 09/TB-BCĐ ngày 10/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 51);

- Thông báo 08/TB-BCĐ ngày 09/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 50);

- Thông báo 07/TB-BCĐ ngày 07/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 49);

- Thông báo 06/TB-BCĐ ngày 07/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố;

- Thông báo 05/TB-BCĐ ngày 06/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 48);

- Thông báo 04/TB-BCĐ ngày 05/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 47);

- Thông báo 03/TB-BCĐ ngày 02/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 46);

- Thông báo 02/TB-BCĐ ngày 01/8/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 45);

- Thông báo 01/TB-BCĐ ngày 30/7/2020 kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại Phiên họp số 44).

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,565

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn