Thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội đảng

20/03/2020 11:02 AM

Đây là nội dung nổi bật về thực hiện bầu cử trong đảng tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

File word văn bản hướng dẫn bầu cử trong Đảng

Cụ thể, sẽ thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; Nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đồng thời, phải được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Theo Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019: Những nơi thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ (gồm cả cấp cơ sở) thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn 34-HD/BTCTW ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương. Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình, đặc điểm cụ thể xác định tỷ lệ phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả chủ trương này đối với đảng bộ cấp huyện, cấp xã trực thuộc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bên cạnh đó, Chỉ thị 35-CT/TW yêu cầu: Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,717

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn