Sắp xếp lại chế độ phụ cấp, không bổ sung phụ cấp mới theo nghề

05/02/2020 09:40 AM

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

File excel Tra cứu tiền lương cán bộ, công chức, viên chức 2020

Theo đó, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động cần tập trung:

- Xây dựng chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đến năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế giao năm 2015; các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp. Trong năm 2020, các bộ, cơ quan ở trung ương, chính quyền địa phương và các hội có tính chất đặc thù phải đảm bảo thực hiện đúng biên chế được giao tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 12/8/2019.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian.

Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp theo Nghị quyết 635/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019.

- Rà soát, giảm tối đa các ban quản lý dự án; giảm số lượng các tổ chức phối hợp liên ngành ở cả trung ương và địa phương; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Sắp xếp lại các đơn vị, văn phòng chuyên trách giúp việc các tổ chức phối hợp liên ngành; chỉ duy trì đơn vị chuyên trách giúp việc hiện có nếu thực sự cần thiết nhưng phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Khi thành lập mới ban chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động. Kiên quyết không thành lập mới các bạn chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Quyết định 166/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 23/01/2020

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,815

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn