Chính thức giảm số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã

13/12/2019 08:26 AM

Đây là nội dung nổi bật vừa được sửa đổi, bổ sung tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

File PDF 11 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã chính thức giảm từ nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Đơn vị hành chính

Tổng số đại biểu HĐND

Hiện hành

Từ nhiệm kỳ

2021 - 2026

Cấp tỉnh

- Tỉnh miền núi, vùng cao:

+ Dưới 500.000 dân:

+ Từ 500.000 dân trở lên:

 

50

Không quá 85

 

50

Không quá 75

- Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 1.000.000 dân:

+ Từ 1.000.000 dân trở lên:

 

50

 

Không quá 95

 

50

 

Không quá 85

Cấp huyện

- Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo:

+ Dưới 40.000 dân:

+ Từ 40.000 dân trở lên:

 

30

Không quá 40

 

30

Không quá 35

- Huyện không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 80.000 dân:

+ Từ 80.000 dân trở lên:

 

35

Không quá 40

 

35

Không quá 35

- Số lượng đại biểu HĐND ở huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên:

Không quá 45

Không quá 40

Cấp xã

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo dưới 2.000 dân (Hiện hành dưới 1.000 dân):

15

15

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo từ 2.000 đến dưới 3.000 dân (Hiện hành từ 1.000 đến dưới 2.000 dân):

 

20

 

 

19

 

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo từ 3.000 dân trở lên:

+ Có 3.000 dân:

+ Từ 3.000 dân trở lên:

 

 

25

Không quá 35

 

 

21

Không quá 30

- Xã không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 5.000 dân:

+ Từ 5.000 dân trở lên:

 

25

Không quá 35

 

25

Không quá 30

Từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu HĐND tại các đơn vị hành chính tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 46,415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn