Doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty cổ phần (đề xuất)

16/10/2019 14:26 PM

Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Đề xuất doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty cổ phần

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh (Điều 199 Dự thảo).

Bên cạnh đó, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định về DNNN như sau:

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được cụ thể hóa bằng tiêu chí Nhà nước “sở hữu trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” của doanh nghiệp đó.

Theo đó, khái niệm DNNN được sửa đổi để bao gồm cả 2 loại doanh nghiệp: (i) doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và (ii) doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài ra, Dự thảo cũng sửa đổi 2 Điều của 02 luật khác có liên quan để phù hợp với nội dung sửa đổi về khái niệm doanh nghiệp nhà nước, gồm: điểm m khoản 1 Điều 35 và điểm k khoản 1 Điều 37 Luật ngân sách nhà nước; điểm a khoản 3 Điều 23 Luật thủy lợi.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,838

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn