Hướng dẫn các bước xử lý đơn khiếu nại kỷ luật đảng

03/10/2019 09:42 AM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quy định 13-QĐ/UBKTTW ngày 18/9/2019 về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Theo đó, các bước xử lý đơn khiếu nại kỷ luật đảng như sau:

- Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban.

+ Vụ Đơn thư lập phiếu đề xuất xử lý, ghi rõ họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung khiếu nại, hướng xử lý; vào sổ quản lý đơn thư đi, chuyến đơn đến Thành viên Ủy ban phụ trách vụ địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định; thông báo cho người khiếu nại biết.

Vào số theo dõi và hệ thống thông tin chuyên ngành về công tác kiểm tra Đảng khi nhận được kết quả giải quyết.

+ Trường hợp thực hiện theo chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban thì các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ phải gửi văn bản kết quả xử lý đến Vụ Đơn thư để vào sổ theo dõi, quản lý.

- Đối với đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì Vụ Đơn thư thực hiện theo các bước xử lý đơn; người chỉ đạo xử lý cuối cùng là Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban.

- Đối với đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức đảng cấp dưới thì Vụ Đơn thư lập phiếu chuyến đơn, ghi rõ họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung khiếu nại chuyển đến tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.

- Đối với đơn thư khiếu nại kỷ luật không ghi ngày, tháng, năm bị kỷ luật, không rõ tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật hoặc tố chức đảng đã giải quyết khiếu nại và hình thức kỷ luật thì Vụ Đơn thư lập phiếu hướng dẫn đảng viên, tổ chức đảng ghi đầy đủ thông tin và gửi đến tổ chức đảng có thấm quyền giải quyết.

Đồng thời, quy định thời gian xử lý đơn thư như sau:

- Đối với đơn thư thuộc thẩm quyền của Ủy ban: Vụ Đơn thư và các vụ địa bàn, lĩnh vực mỗi đơn vị xử lý không quá 05 ngày làm việc.

- Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền của ủy ban: Vụ Đơn thư xử lý không quá 03 ngày làm việc.

- Trường hợp đặc biệt, đơn thư phải được xử lý nhanh hơn để đáp ứng yêu cầu công việc.

Quy định 13-QĐ/UBKTTW có hiệu lực từ ngày 18/9/2019 và thay thế Quy định 05-QĐ/UBKTTW ngày 02/12/2016.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,572

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn